Laatste nieuws 1/02/2017

VOGELGRIEP: VERSOEPELING VAN DE PREVENTIEVE MAATREGELEN

Hoewel het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelt het Voedselagentschap vanaf 1 maart enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen voor situaties die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels.
Deze versoepelingen zijn bepaald op basis van een nieuwe risicoanalyse.

De versoepelingen, die vandaag beslist werden, zijn voornamelijk bedoeld voor hobbyhouders van vogels en betreffen zowel de ophokregeling als het verzamelverbod.

 • Wat betreft de ophokregeling worden de volgende activiteiten toegelaten die slechts een beperkt risico op contact met wilde vogels inhouden:

  • Duiven mogen het hok verlaten in de 1,5 uren voor zonsondergang. De rest van de dag moeten de dieren op het hok of onder netten gehouden worden.

  • Roofvogels mogen vrij vliegen tijdens demonstraties en andere shows. Daarbuiten moeten zij op het hok of onder netten gehouden worden. De jacht op wild en het verjagen van wilde vogels waarbij vrij vliegende roofvogels gebruikt worden blijven evenwel verboden.

 • Wat betreft openbare markten en verzamelingen worden de volgende activiteiten toegelaten, die momenteel slechts weinig risico inhouden voor het verspreiden van het vogelgriepvirus:

  • Professionele vogel- en pluimveehandelaars zijn opnieuw toegelaten op openbare markten; dit zijn de markten georganiseerd door de lokale overheden. Het pluimvee en de vogels die te koop worden aangeboden, moeten in de 3 weken voor de markt opgesloten gezeten hebben. Dieren gehouden onder netten zijn niet toegelaten. Occasionele verkoop op markten door hobbyhouders blijft verboden.

  • Verzamelingen met pluimvee (kip, kalkoen, eend, gans, fazant, parelhoen, patrijs) blijven verboden. Verzamelingen met enkel andere vogels worden wel opnieuw toegestaan onder de volgende bijkomende voorwaarden; deze komen bovenop de gebruikelijke voorwaarden (toestemming van de burgemeester, aanwezigheid van een dierenarts, bijhouden van een lijst met deelnemers gedurende 2 maanden):

   • De vogels zijn in de 3 weken voor het evenement opgesloten geweest. Vogels gehouden onder netten zijn niet toegelaten.

   • Er worden enkel vogels van houders zonder pluimvee toegelaten.

Het Voedselagentschap herinnert eraan dat het risico op besmetting van vogels met vogelgriep nog steeds aanwezig is. Het evalueert dagelijks de situatie in ons land en in de buurlanden. De huidige maatregelen lopen nog zeker tot en met 10 maart.
Raadpleeg de website van het FAVV voor meer informatie: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/.


Op 1 februari 2017 werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Het hoog pathogeen karakter van deze stam moet nog bevestigd worden. Ten gevolge deze situatie zullen de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt worden.

Vanaf donderdagmiddag zal alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) moeten worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.

Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, evenals de markten worden verboden.

Gezien het niet om professioneel gehouden pluimvee, maar om siervogels gaat, wordt er enkel een bufferzone van 3 km zone rond de betrokken plaats afgebakend. Hierin liggen geen professionele pluimveehouderijen. In deze zone is alle vervoer van pluimvee, vogels en broedeieren verboden. Iedereen in deze zone die pluimvee heeft, moet binnen de 48h een inventaris overmaken aan de burgemeester.

Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Sociale Integratie: “Het virus dat al enkele maanden onze buurlanden teistert, is nu ook in België aangetroffen. Voorlopig is de professionele sector niet getroffen. Nochtans moeten we zeer waakzaam blijven. De nauwgezette opvolging van de bioveiligheidsmaatregelen is daarom van primordiaal belang zodat dit een geïsoleerd geval kan blijven”.

Ter herinnering: sinds 10 november 2016 is een periode van verhoogd risico van kracht op het ganse grondgebied en zijn de preventiemaatregelen tegen vogelgriep versterkt. Deze maatregelen zijn nog steeds van kracht:

 • Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven (professionelen) moeten opgehokt of afgeschermd worden om zo het contact met wilde vogels te vermijden.

 • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

 • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

We willen alle houders van pluimvee herinneren aan het belang om onmiddellijk een dierenarts te contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte in hun toom opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte.

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

U vindt alle informatie op http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/

Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV

Dienst Crisispreventie en -beheer

 

Na het ontdekken van vogelgriep in Lebbeke op 1 februari, werden diverse preventieve maatregelen zoals het ophokken en een verbod op verzamelingen en markten genomen. Het Agentschap wil deze maatregelen verduidelijken en benadrukt dat deze in de eerste plaats genomen werden om alle in gevangenschap gehouden vogels te beschermen tegen een infectie met vogelgriep, die zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk is voor deze dieren. Loopvogels (struisvogels) zijn even gevoelig als andere vogels.

Ophokken of afschermen betekent in regel dat pluimvee en andere vogels opgesloten worden in een hok of een stal. Toch is het ook mogelijk om de vogels nog steeds buiten te houden of te laten, maar dan enkel op een terrein of een deel van een terrein dat volledig – zowel langs de zijkanten als langs boven – met gaas of met netten is afgesloten. De mazen van het gaas of het net mogen maximaal een diameter van 10 cm hebben, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden. Deze voorzorgsmaatregel is bedoeld om directe contacten te verhinderen met wilde vogels die vogelgriep kunnen overbrengen.
Het ophokken is verplicht voor alle pluimvee, inbegrepen struisvogels en andere loopvogels, en alle andere in gevangenschap gehouden vogels in het ganse land.

Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

Het verbod op verzamelingen en markten is van toepassing voor alle pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels en geldt eveneens in het ganse land. Dit verbod is ook van toepassing op verzamelingen van duiven, bijv. met het oog op vluchten.

Rond de plaats waar vogelgriep werd ontdekt is een tijdelijke bufferzone van 3 km afgebakend. In deze zone zijn bijkomende voorzorgsmaatregelen van kracht. Het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren is verboden. De doorvoer daarvan doorheen de zone is wel toegelaten. Bovendien moet elke pluimveehouder in deze zone binnen de 48h een inventaris van de aanwezige vogels aan de gemeente overmaken. Iedereen kan nagaan of hij zich in de zone bevindt door de kaart te raadplegen die terug te vinden is op de website van het Agentschap: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

De pagina’s over vogelgriep geven eveneens toegang tot de FAQ waarin de meest gestelde vragen beantwoord worden. Men kan eveneens terecht met vragen over vogelgriep op het nummer 0800/99777.

Het FAVV-newsletterteam.


29/11/2016 EEN GEVAL IN FRANKRIJK
VOGELGRIEP IN EUROPA - STAND VAN ZAKEN:  

Einde oktober is het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 opnieuw opgedoken in Europa. Dit virus wordt verspreid door trekvogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden. Het virus is zeer pathogeen voor zowel pluimvee als verschillende soorten wilde vogels. Sinds einde oktober werd het steeds verder verspreid in Europa. Het virus is op dit ogenblik nog niet aangetroffen in ons land, maar is al wel vastgesteld in de buurlanden. Het risico op besmetting is daarom ook bij ons groot geworden. Het Voedselagentschap volgt de situatie van heel nabij op.

In Frankrijk, op een 50-tal kilometer van de Belgische grens (Pas de Calais) werd op 26 november een eerste besmetting bij wilde eenden, die gehouden werden aan een waterplas voor de jacht op waterwild, vastgesteld. Ook in Nederland werd een geval bevestigd op een groot vleeseendenbedrijf. Nederland had voordien al enkele uitbraken in een dierenpark en in een bedrijf van siervogels. Ook in Duitsland zijn er bij pluimvee nieuwe uitbraken gemeld, ondertussen zijn daar 2 commerciële houderijen, 2 dierenparken en 9 hobbybedrijven getroffen.
Verderop in Europa zijn ook besmettingen vastgesteld op een hobbyhouderij in Denemarken en op commerciële pluimveebedrijven in Hongarije, Oostenrijk en Zweden. In al deze landen en in Roemenië en Kroatië zijn ook besmettingen bij wilde watervogels vastgesteld.
Alle besmette pluimveehouderijen zijn gelegen in gebieden waar ook besmette wilde vogels zijn gevonden. De rol van trekvogels in de verspreiding van het virus over grote afstand is dan ook wel bekend. Op meerdere besmette locaties zijn zeer grote aantallen dode wilde watervogels gevonden, die bezweken waren aan de gevolgen van de besmetting.

Het FAVV kan niet genoeg benadrukken dat de alle voorzorgsmaatregelen strikt nageleefd moeten worden.

het ophokken van alle pluimvee van professionele pluimveehouders – loopvogels uitgezonderd – is verplicht in heel België.

het voederen en drenken van alle pluimvee – zowel professionelen als hobbyisten - moet binnen gebeuren en er mag daarbij geen onbehandeld oppervlaktewater gebruikt worden.

de bioveiligheidsmaatregelen moeten op elke pluimveehouderij strikt toegepast worden.


Het Agentschap herinnert er ook aan dat het ophokken van pluimvee door hobbyhouders nog niet verplicht is. Het raadt deze maatregel evenwel nogmaals sterk aan gezien het toegenomen risico op besmetting. Het ophokken van pluimvee, door ze op stal te houden of onder netten of gaas te plaatsen, is ook bij hobbyhouders de enige efficiënte manier om contact tussen het pluimvee en mogelijk besmette wilde vogels te verhinderen.
Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.
Minister Borsus trekt de aandacht op het feit dat het risico op besmetting voor België reëel wordt en hij wil daarom dat de voorzorgsmaatregelen strikt nageleefd worden. Het Agentschap voert controles uit teneinde zich ervan te vergewissen dat de voorzorgsmaatregelen nauwgezet en goed worden toegepast: “de beste preventieve maatregel is het ophokken. Daarom moedig ik de pluimveehouders ten zeerste aan dubbel voorzichtig te zijn, nauwgezet de voorzorgsmaatregelen die dienen om ons land vrij te houden van vogelgriep te respecteren ( België is 13 jaar vrij van vogelgriep) en elk verdacht geval direct te melden aan het FAVV”.

U vindt alle informatie op http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/


Bevestiging van Usutu besmettingen bij merels, lijsters en uilen, zelfs ijsvogels in de provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant.

voor meer informatie op de website CODA:  http://coda-cerva.be/index.php?option=com_content&view=article&id=640%3Avirus-usutu-en-flandres&catid=181%3Alatest-news&Itemid=264&lang=nl

Vogelgriep

VOGELGRIEP IN NEDERLAND.

Milde vogelgriep in Deurne (NEDERLAND Noord Brabant)

Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55

In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Op het bedrijf zijn ook 3.500 fazanten en 2.000 vleeseenden gehuisvest. Deze dieren zijn buiten gehuisvest. Het gaat waarschijnlijk om een milde H5-variant.

Omdat een laagpathogene (milde) H5 variant kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor pluimvee dodelijke) variant, moet het bedrijf zowel bij een laag- als een hoogpathogene variant worden geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Maatregelen

Vanaf 28 oktober 2016 om 11.30 uur geldt er in een zone van ruim 1 kilometer rond het bedrijf in Deurne een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Binnen het gebied liggen drie andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. 

Voor alle duidelijkheid; er is GEEN VOGELGRIEP in België op dit ogenblik.

Bron;  https://www.rijksoverheid.nl/

   

  Vogels met griep?