ziekte van Newcastle

Bevestiging van de ziekte van Newcastle in sierkippen bij 3 hobbyhouders in de gemeenten Verviers (Luik), Soignies (Henegouwen) en Kessel (Antwerpen) (15/06/2018)

 

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft de ziekte van Newcastle vastgesteld bij sierkippen van hobbyhouders in de gemeenten Kessel (provincie Antwerpen), Verviers (provincie Luik) en Soignies (provincie Henegouwen).

In Verviers, Soignies en Antwerpen worden alle vereiste maatregelen genomen om de ziekte te bestrijden: rond de besmetting wordt een beschermingsgebied van 500 meter afgebakend en in deze zone is er een verbod op verzamelingen en is de vaccinatie van alle pluimvee en duiven verplicht. Deze maatregelen blijven gelden gedurende 21 dagen.

De ziekte van Newcastle is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen en massale sterfte op.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

De ziekte is enkel een probleem voor vogels. De mens is niet gevoelig. De consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in. Er is dus geen gevaar voor de volksgezondheid.

Ons volledig dossier over de ziekte van Newcastle is terug te vinden op de website van het Voedselagentschap: www.favv.be, volg FAVV > Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Dierziekten > Newcastle disease

Posted on June 17, 2018 .

Melding van diefstal

Zwanen zijn blijkbaar erg in trek.

zwarte zwaan.jpg

De dieven schrikken niet terug om eieren te roven in het centrum van Brugge maar ook bij onze liefhebbers slaan ze toe .Bij onze liefhebber Raf DEVROE uit Ardooie werden in Januari reeds 5 zwarte zwanenkuikens gestolen en verleden week werden  nogmaals 5 kuikens van 5 weken oud, die nog bij de moederdieren vertoefden, gestolen. De kuikens zijn geringd met een Aviornis ring met stamnummer 3685.Wie nuttige informatie zou hebben , u kunt Raf bereiken op tel 051 74 65 47. In bijlage een foto van een gelijkaardig nest.

Posted on May 3, 2018 .

KLEURMUTATIES bedreigen wildkleur

KLEURMUTATIES bedreigen wildkleur

Steeds meer en meer duiken kleurmutaties  op bij onze liefhebbers, spijtig genoeg ten koste van de originele wildvorm en kleur. Hierdoor zijn wij, Aviornis International vzw die instaat voor soortzuivere vormen en natuurkleur, verplicht  om  de aandacht te vestigen op het belang van natuurbehoud.

De doelstelling van de vereniging is voor liefhebbers die park-en watervogels houden en kweken in de oorspronkelijke wildvorm en kleur. Speciale aandacht gaat uit naar soortzuiverheid en het creëren van gezonde bloedlijnen om de instandhouding van de verschillende soorten te waarborgen.

Op deze wijze wordt voorzien in buffervoorraden voor in de natuur bedreigde of onder sterke druk staande soorten van hoger vermelde vogelfamilies, die indien nodig kunnen ingezet worden in herintroductieprojecten.

In de statuten van Aviornis International vzw is eveneens opgenomen dat het publiek de nodige informatie moet krijgen wat betreft doelstellingen, werking en geplande acties van de vereniging op het vlak van haar instandhoudingstaak.

Aviornis International vzw investeert al jaren in haar werkgroepen (kraagfazanten, tragopanen, bedreigde watervogels, …) om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen.

Ondanks dit doel en de inspanningen zien we echter dat ieder jaar op de ruilbeurzen het aantal vogels dat wordt aangeboden met een kleurafwijking (vooral van watervogels en kwartels) blijft toenemen. Van sommige soorten is het zelfs bijna onmogelijk geworden om nog zuiver wildkleurige dieren te vinden, denk maar aan de Chinese dwergkwartel.

Omdat de doelstelling van onze vereniging het behoud van natuurlijke soorten is, heeft het bestuur besloten om vanaf 1 januari 2018 geen KLEURMUTATIES meer op de beurzen van Aviornis International vzw toe te laten. Het dient benadrukt te worden dat Aviornis International vzw het houden van kleurmutaties NIET verbiedt, maar dat ze de kweek ervan ook niet kan stimuleren.

Het bestuur neemt deze maatregel om het kweken van zuivere wildkleuren te promoten en hopelijk is het voor sommige soorten nog niet te laat.

VOOR MEER INFORMATIE KAN U TERECHT OP ONZE LEDENVERGADERINGEN  DIE IN HET VOORJAAR GEHOUDEN WORDEN BIJ ALLE KERNEN IN VLAANDEREN.

Iedereen is welkom ook niet leden.

 

Posted on January 29, 2018 .

Engagementsverklaring NEEN tegen vergiftigd lokaas

In het kader van de strijd tegen het moedwillig gebruik van vergiftigd lokaas, worden volgende engagementen aangegaan door de ondertekenende partijen:

1.      Alle betrokkenen zijn het er over eens dat de geldende wetgeving op zich voldoende duidelijk is. Bij autopsie van vergiftigde dieren worden werkzame stoffen aangetroffen die wettelijk noch verkocht, noch bezeten, noch gebruikt mogen worden. Bezitters van producten (in stock) die niet langer geautoriseerd zijn in de Europese Unie, moeten voldoen aan de wettelijke inleveringsplicht. In het kader van de Vlaamse natuurregelgeving geldt een algemeen verbod op het gebruiken van vergiftigd lokaas om dieren te doden. In het kader van de Vlaamse Dierenwelzijnswet mogen dieren bovendien enkel gedood worden volgens de minst pijnlijke methode en, tenzij in geval van heirkracht, na voorafgaande bedwelming van het dier. Voor de bestrijding van schadelijke organismen mag enkel de meest selectieve, de snelste en de voor het dier minst pijnlijke methode gebruikt worden. Het bewust viseren van o.a. huisdieren en roofdieren en het gebruik van vergiftigd lokaas op een dergelijke manier dat ook andere dieren dan het bestreden ongedierte risico lopen, zijn dan ook verboden.

2.      Burgers die vandaag nog over verboden werkzame stoffen beschikken, bijvoorbeeld aldicarb (merknaam Temik Regent Plus), worden opgeroepen om deze onverwijld alsnog in te leveren. Professionelen kunnen hiervoor terecht bij AgriRecover (www.agrirecover.eu), dat periodiek lege verpakkingen en vervallen producten ophaalt bij de bedrijven. Burgers en particulieren moeten het product inleveren bij het inzamelpunt voor Klein Gevaarlijk Afval (KGA) van de gemeente, dat is meestal het containerpark.

3.      Op het niet-inleveren van verboden producten of het gebruik van vergiftigd lokaas, staan zware straffen die kunnen oplopen tot 2 jaar gevangenisstraf en/of een geldboete tot 250.000 euro. Dat sluit bijkomende sectorspecifieke maatregelen niet uit. Bezitters van verboden of vervallen producten waarvan de inlevertermijn is verstreken, hebben er dus alle belang bij om alsnog zelf de stap tot inlevering te zetten.

4.      Het Agentschap voor Natuur en Bos voorziet op zijn website een centraal contactpunt voor meldingen van incidenten, staat in voor de opvolging van de meldingen en desgevallend de dispatching van de meldingen naar de bevoegde autoriteit voor verdere behandeling.

5.     In het handhavingsplan 2017-2019 van het Agentschap Natuur en Bos wordt het aanpakken van verboden middelen en methoden bij het bestrijden van bestrijdbare soorten, als één van de topprioriteiten opgenomen.

6.       De ondertekenende verenigingen wijzen hun leden op de geldende wettelijke bepalingen. Men engageert zich om al het mogelijke te doen om een einde te stellen aan onaanvaardbare illegale praktijken van enkelingen die daarmee potentieel een hele sector of vereniging in diskrediet kunnen

brengen. Concreet worden onder meer volgende acties ondernomen door de verenigingen naar hun leden toe:

- communicatie naar de leden over de problematiek van het gebruik van vergiftigd lokaas via website, ledenblad of nieuwsbrief;

- aandacht voor de problematiek van het gebruik van vergiftigd lokaas op vergaderingen of bijeenkomsten;

- desgevallend communiceren/sensibiliseren naar het brede publiek.

Ondergetekenden en de organisaties die zij vertegenwoordigen, onderschrijven de doelstelling, het uitgangspunt en het engagement.

Mevr. Joke Schauvliege

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Dhr. Ben Weyts

Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

 

Dhr. Ruben Van Gucht

Journalist

 Dhr. Rudi Van Decraen

Voorzitter Hubertus Vereniging Vlaanderen

 Dhr. Jurgen Tack

Algemeen Directeur Landelijk Vlaanderen

 Dhr. Frederik Thoelen

Algemeen Directeur Vogelbescherming Vlaanderen

 Dhr. Christian Stivigny

Directeur Landelijke Gilden

Dhr. Willy Tieleman

Voorzitter Aviornis International

Vice-voorzitter Nationale Raad voor Dierenkwekers en  Liefhebbers

Dhr. Gino Welvaert

Voorzitter Algemene Vinkeniersbond

Dhr. Luc Coppens

Voorzitter Vinkeniers Midden-België

 Dhr. Ludo Pinceel

Voorzitter World Pheasant Association Benelux

 Dhr. Emmanuel Tack

Voorzitter Belgische Vereniging van Parkieten- en Papegaaienliefhebbers

 Dhr. Arnold Jacques

Directeur Vlaamse Fokkerijcommissie Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus

foto kabinet gif.JPG
Posted on December 20, 2017 .

ruilbeurs en show toegelaten

Ruilbeurzen en shows toegelaten.

 

Na wekenlang telefoneren en emailen is het ons eindelijk gelukt: het verzamelen van pluimvee ( watervogels, fazanten, kwartels, kippen,…) is vrijgegeven.

Ruilbeurzen, shows en tentoonstellingen van pluimvee van hobbykwekers is toegelaten onder bepaalde voorwaarden:

-          Een erkende veearts houdt toezicht op de ruilbeurs, show…..

-          De organisator houdt een lijst bij met de namen en adressen van de verkopers ( gedurende twee maanden )

-          De verkoper noteert alle verkochte dieren in een verkoopregister en houdt dit register minstens zes maanden bij.

-          Professionele handelaars mogen NIET deelnemen aan de ruilbeurs…

 

Elke deelnemer/verkoper aan de ruilbeurs zal bij aanvang van de ruilbeurs een verkoopregister ontvangen. Dit register moet gedurende zes maanden bewaard worden door de verkoper. Het register kan gebruikt worden op alle ruilbeurzen van Aviornis int vzw.

Wij vragen dan ook uitdrukkelijk aan alle deelnemers om het verkoopregister steeds volledig in te vullen.

 

LET OP: inentingen opgelegd door het Ministerie zijn nog steeds van kracht.

Welke dieren moeten ingeënt worden?

-          Duiven: enkel rotsduiven

-          Kwartels, behalve dwergkwartel

-          Fazanten en patrijzen

-          Pauwen

-          Parelhoenders

-          Kalkoenen

-          Sierpluimvee

-          Loopvogels

Eenden, ganzen en waadvogels zijn vrij van inentingen.

Vanaf heden wordt er een onderscheid gemaakt tussen professionele handelaars en hobbykwekers.

Handelaars mogen dieren verkopen op openbare markten.

De verkoop op openbare markten is voorlopig ( minstens tot einde 2017 ) verboden voor hobbykwekers.

Gelijktijdige aanwezigheid van handelaars en hobbykwekers op verzamelingen is verboden.

Posted on September 12, 2017 .

invasieve exoten

In 2016 werd de eerste lijst van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve soorten gepubliceerd, er volgden later nog aanvullingen. Voor deze soorten gelden strenge maatregelen zoals een totaalverbod op bezit, handel, transport, teelt en vrijstelling in de natuur. Lidstaten moeten bovendien deze soorten monitoren en onder controle houden.

·         Invasieve dieren

o    Wasbeer

o    Wasbeerhond (recent toegevoegd)

o    Muskusrat (recent toegevoegd)

o    Beverrat

o    Grijze eekhoorn

o    Pallas' eekhoorn

o    Siberische grondeekhoorn

o    Amerikaanse voseekhoorn

o    Muntjak

o    Rode neusbeer

o    Nijlgans (recent toegevoegd)

o    Rosse stekelstaart

o    Heilige ibis

o    Huiskraai

o    Indische mangoeste

o    Uitheemse rivierkreeften

o    Chinese wolhandkrab

o    Blauwbandgrondel

o    Amurgrondel

o    Amerikaanse stierkikker

o    Uitheemse waterschildpadden

o    Aziatische hoornaar

 

 

 

U kan het nalezen op de volgende linik:

https://www.ecopedia.be/pagina/exoten

 

·         Invasieve planten

o    Grote waternavel

o    Parelvederkruid

o    Waterteunisbloemen

o    Reuzenbalsemien (recent toegevoegd)

o    Reuzenberenklauw (recent toegevoegd)

o    Perzische berenklauw

o    Sosnowsky's berenklauw

o    Verspreidbladige waterpest

o    Smalle waterpest (recent toegevoegd)

o    Waterwaaier

o    Ongelijkbladig vederkruid (recent toegevoegd)

o    Waterhyacint

o    Kudzu

o    Moerasaronskelk

o    Schijnambrosia

o    Gestekelde duizendknoop

o    Struikaster

o    Fraai lampenpoetsersgras (recent toegevoegd)

o    Zijdeplant (recent toegevoegd)

o    Gewone gunnera (recent toegevoegd)

o    Japans steltgras (recent toegevoegd)

o    Alligatorkruid (recent toegevoegd)

 

Lijst uitheemse invasieve planten 114/07/2017   I A S

 

 Deze soorten mogen niet gehouden, verhandeld, getransporteerd, of geteelt worden, en niet worden vrijgesteld in de natuur..

 

Waterwaaier (Cabomba caroliniana)

 

Waterhyacint (Eichhornia crassipes)

Alligatorkruid (Alternanthera philoxeroides)  (recent)

Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides)

Verspreidbladige waterpest(Lagarosiphon major)

Waterteunisbloem en kleine waterteunisbloem (Ludwigia)

Smalle waterpest (Elodea nuttallii)  ( recent)

Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum)

Ongelijkbladig vederkruid(Myriophyllum heterophyllum)

Moerasaronskelk (Lysichiton americanus)

Kudzu (Pueraria lobata)

Gestekelde duizendknoop(Persicaria perfoliata)

Schijnambrosia (Parthenium hysterophorus)

Struikaster (Baccharis halimifolia)

Perzische berenklauw (Heracleum persicum)

Sosnowsky's berenklauw(Heracleum sosnowskyi)

Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum)( recent)

Zijdeplant (Asclepias syriaca) (recent)

Japans steltgras (Microstegium vimineum) ( recent)

Fraai lampenpoetsersgras(Pennisetum setaceum) (recent)

Gewone gunnera (Gunnera tinctoria) ( recent)

Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) ( recent)

 

Lijst uitheemse invasieve dieren 14/07/2017

 

Muntjak (Muntiacus reevesi)

Pallas' eekhoorn (Callosciurus erythraeus)

Indische mangoeste (Herpestes javanicus)

Beverrat (Myocastor coypus)

Rode neusbeer (Nasua nasua)

Wasbeer (Procyon lotor)

Grijze eekhoorn (Sciurus carolinensis)

Amerikaanse voseekhoorn (Sciurus niger)

Siberische grondeekhoorn (Tamias sibiricus)

 

Wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides) ( recent)

Muskusrat (Ondatra zibethicus) (recent)

Rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis)

Huiskraai (Corvus splendens)

Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus)

Nijlgans (Alopochen aegyptiaca) (resent)

Roodwangschildpad, Geelbuikschildpad, Geelwangschildpad (Trachemys scripta )

Amerikaanse stierkikker(Lithobates catesbeianus)

Blauwbandgrondel (Pseudorasbora parva)

Amurgrondel (Perccottus glenii)

Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis)

Invasieve uitheemse rivierkreeften (Procambarus clarkii; Procambarus fallax f. virginalis; Pacifastacus leniusculus; Orconectes virilis; Orconectes limosus)

Aziatische hoornaar (Vespa velutina )

  

 

Posted on July 14, 2017 .

vogelgriep

Vogelgriep: opheffing van de zones in Oostkamp, Menen en Fleurus.

De toezichtsgebieden van 10 km in Oostkamp en Menen worden respectievelijk op 15 en 16 juli opgeheven. De tijdelijke bufferzone in Fleurus (Wangenies) zal op dinsdag 18 juli opgeheven worden.

De maatregelen die van toepassing zijn in de tijdelijke bufferzone in Fleurus (Wangenies) en in de toezichtsgebieden in Oostkamp en Menen worden opgeheven. Deze opheffingen gelden uiteraard enkel indien er in tussentijd geen nieuw geval gemeld wordt. Consulteer daarom regelmatig onze website: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Na deze opheffingen zal er nog één bufferzone in Bassenge en één toezichtsgebied in Brunehaut en Rumes zijn. In deze beide zones zijn weldra enkele versoepelingen mogelijk: voor de toezichtszone in Brunehaut en Rumes vanaf vandaag, 14 juli; voor de bufferzone in Bassenge vanaf maandag 17 juli.

In deze zones is het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee vanaf die data opnieuw toegelaten voor vogels afkomstig van buiten de gebieden, voor vogels van in de gebieden, voor zover de houder niet tegelijk pluimvee houdt, en voor vogels van handelszaken en dierenwinkels. Markten en andere verzamelingen van vogels blijven echter verboden in beide zones. Het inkorven van sportduiven voor wedstrijdvluchten is vanaf dan wel toegelaten op voorwaarde dat de duiven afkomstig zijn van liefhebbers die geen pluimvee hebben én dit inkorven gebeurt in een aangeduid inkorflokaal in het gebied.

Een volledig overzicht van de maatregelen die nog gelden is terug te vinden op de website van het FAVV: - Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/ - Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

Ons callcenter voor vogelgriep is bereikbaar op 0800/99777.

Voor de consument is er geen enkel gevaar : alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

De Directie "Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten" DG Controlebeleid - FAVV

De Dienst Crisispreventie en -beheer

11/7/2017: Vogelgriep: tijdelijke bufferzones opgeheven in Couvin, Trazegnies en Hertain.

De tijdelijke bufferzone afgebakend in Couvin in het kader van de vogelgriep wordt vandaag 10 juli opgeheven. Op 13 juli worden de zones in Trazegnies en Hertain opgeheven.

De maatregelen tegen vogelgriep die in die tijdelijke bufferzones gelden worden op dat ogenblik opgeheven. De opheffing van de zones in Trazegnies en Hertain is echter voorwaardelijk en enkel geldig indien er in de tussentijd geen nieuwe besmetting in de betrokken zones wordt vastgesteld. Consulteer daarvoor regelmatig onze website: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Een volledig overzicht van de maatregelen die nog gelden is terug te vinden op de website van het FAVV: - Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/ - Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

Ons callcenter voor vogelgriep is bereikbaar op 0800/99777.

Voor de consument is er geen enkel gevaar : alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

De Directie "Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten" DG Controlebeleid - FAVV

De Dienst Crisispreventie en –beheer

Vogelgriep: nieuwe besmetting bij een hobbyhouder in Bassenge. Maatregelen in Bassenge, Oupeye, Visé en Riemst. 5/07/2017 14.15u

Er is opnieuw een besmetting met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een hobbyhouder in Bassenge (Luik). Het aantal besmettingen in ons land komt daarmee op 13. Er wordt een tijdelijke bufferzone van 3 km ingesteld rond de haard. Die omvat vier gemeenten: Bassenge, Oupeye, Visé en Riemst (Limburg).

In de tijdelijke bufferzone is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Bovendien moet elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zone binnen de 48 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester waarin aangeven wordt hoeveel van welke soort dieren er gehouden worden. Deze zone zal minstens drie weken van kracht zijn.

Het FAVV herinnert er ook aan dat de professionele houders in het ganse land en alle hobbyhouders in de zones waar veel watervogels aanwezig zijn, het ganse jaar door verplicht zijn om hun dieren binnen te voederen en te drenken. Deze zones zijn raadpleegbaar op de website van het Voedselagentschap (www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/natuurgebieden/).

Het FAVV vraagt ook alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en onmiddellijk elk gezondheidsprobleem bij hun dieren aan te kaarten bij een dierenarts. Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren?

Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: - Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/ - Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp.

De Directie "Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten" DG Controlebeleid - FAVV

De Dienst Crisispreventie en -beheer

Het FAVV-newsletterteam.

Vogelgriep : stand van zaken 5/7/2017 Maatregelen in Brunehaut en Rumes na een besmetting in Frankrijk Planning van de opheffing van bepaalde zones in België.

Er is een besmetting met het vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld in de Franse gemeente Brillon (regio Nord-Pas-de-Calais). Gezien de nabijheid met België en rekening houdend met de Europese wetgeving heeft het FAVV specifieke maatregelen ingesteld in Brunehaut en Rumes (Henegouwen). Daarnaast worden de komende dagen de tijdelijke bufferzones in Saint Ode, Soignies, Zuienkerke, Quièvrain en Ath opgeheven, evenals de beschermingsgebieden in Oostkamp en Menen. Het toezichtsgebied in Oostkamp en in Menen blijft wel gelden.

Er is in de Franse gemeente Brillon (regio Nord-Pas-de-Calais) een haard van vogelgriep (H5N8) vastgesteld vlakbij de grens met België. Door de nabijheid omvat het toezichtsgebied van 10 km rond de Franse haard een deel van de Belgische gemeenten Brunehaut en Rumes. Het FAVV stelt dan ook de nodige maatregelen in: - Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen het toezichtsgebied zijn verboden. - De houders van vogels en pluimvee in deze zones moeten hun burgemeester binnen de 72 uur een inventaris bezorgen die per soort aangeeft hoeveel dieren er aanwezig zijn. Deze maatregelen zullen minstens 30 dagen van kracht zijn in de toezichtsgebied rond Brunehaut en Rumes. De afbakening van deze zone is te raadplegen op de website van het FAVV.

Daarnaast worden de komende dagen de maatregelen in bepaalde tijdelijke bufferzones en beschermingsgbieden in België opgeheven. De toezichtsgebieden in Oostkamp en Menen blijven wel nog altijd van kracht. Onderstaande data zijn echter voorwaardelijk en enkel geldig indien er geen nieuwe besmetting in de betrokken zones wordt vastgesteld. Controleer daarom steeds onze website: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

o 4/7 : opheffing bufferzone in Saint-Ode en Soignies o 5/7: opheffing bufferzone in Zuienkerke o 6/7: opheffing bufferzone in Quiévrain. o 6/7 omzetting beschermingszone van 3km in Oostkamp in 10km zone o 7/7: omzetting beschermingszone van 3km in Menen in 10km zone o 7/7: opheffing bufferzone in Ath

Voor de consument is er geen enkel gevaar : alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: - Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/ - Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

Ons callcenter voor vogelgriep is bereikbaar op 0800/99777.

De Directie "Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten" DG Controlebeleid - FAVV

De Dienst Crisispreventie en -beheer

Het FAVV-newsletterteam.

Vogelgriep : versoepeling van de maatregelen.30/06/2017

Minister van Landbouw Willy Borsus versoepelt vanaf zondag 2 juli een aantal beschermende maatregelen die de voorbije weken ingevoerd werden in het kader van de vogelgriep. Het FAVV vraagt nog steeds dat alle personen die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Vier weken na de vaststelling van de eerste besmetting van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 bij een hobbyhouder in Wellin worden een aantal maatregelen versoepeld. De analyse van de verschillende besmettingen die de voorbije weken vastgesteld werden in de gemeenten Wellin, Sainte-Ode, Soignies, Zuienkerke, Quiévrain, Oostkamp, Ath, Menen, Couvin, Courcelles en Wangenies (Fleurus) heft aangetoond dat het virus zich einde mei - begin juni via de verkoop op markten heeft verspreid. De nauwgezette toepassing van de beschermende maatregelen hebben ertoe geleid dat verdere verspreiding van de vogelgriep vermeden werd. Toch is nog niet alles voorbij en is waakzaamheid nog steeds geboden.

Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is opnieuw toegelaten in het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen voor vogels afkomstig van buiten de gebieden, vogels van in de gebieden voor zover de houder niet tegelijk pluimvee houdt en voor vogels van handelszaken en dierenwinkels.

In het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen blijven markten en andere verzamelingen van vogels verboden. Het inkorven van sportduiven voor wedstrijdvluchten is vanaf nu wel toegelaten op voorwaarde dat de duiven afkomstig zijn van liefhebbers die geen pluimvee hebben én dit inkorven gebeurt in een aangeduid inkorflokaal in het gebied.

In de bufferzones rond de gevallen in Sainte-Ode, Soignies, Zuienkerke, Quiévrain, Ath, Couvin, Courcelles en Wangenies (Fleurus) gelden vanaf de 15e dag na de afbakening van de bufferzone dezelfde versoepelingen als in het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen.

In de rest van het land zijn markten van pluimvee en andere vogels opnieuw toegelaten voor professionelen. Deze mogen evenwel geen watervogels (eenden, ganzen, zwanen…) aanbieden. De occasionele verkoop van vogels op markten blijft verboden. Indien er meerdere handelaars op eenzelfde markt aanwezig zijn, moeten zij zo ver mogelijk van elkaar staan.

Andere verzamelingen van pluimvee zijn eveneens terug toegelaten in de rest van het land. Ook hier zijn watervogels (eenden, ganzen, zwanen…) evenwel niet toegelaten. Het pluimvee moet in de 10 dagen voor de verzameling opgesloten of afgeschermd gezeten hebben.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om nog steeds waakzaam te zijn en meteen een dierenarts te contacteren als hun dieren ziek worden. Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777. Voor de consument is er geen enkel gevaar: alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: - Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/ - Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

Vogelgriep - stand van zaken : Bijkomende besmetting in Wangenies (Fleurus). 30/06/2017

Beste mijnheer Tieleman,

Er werd weer een bijkomende besmetting met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een hobbyhouder in Wangenies (Fleurus). Het FAVV vraagt alle personen die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Rond het nieuwe geval in Wangenies wordt een tijdelijke bufferzone met een straal van 3 kilometer afgebakend. Binnen dat gebied is elk vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. De dieren moeten ook binnen gevoederd en gedrenkt worden. Inwoners, die binnen die zone pluimvee of andere vogels hebben, wordt gevraagd om daarvan binnen de 48 uur een inventaris over te maken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. Deze zone zal ten minste 3 weken behouden blijven.

In de rest van het land worden geen nieuwe maatregelen opgelegd. Zoals enkele weken geleden beslist, blijft de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten wel verboden, net als alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen…) met pluimvee. Het FAVV vraagt alle pluimveehouders ook om waakzaam te zijn en meteen naar de dierenarts te stappen als hun dieren ziek worden.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.
Voor de consument is er geen enkel gevaar: alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:
- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

De Directie "Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten"
DG Controlebeleid - FAVV

De Dienst Crisispreventie en -beheer

Het FAVV-newsletterteam.

23/6/2017

Vogelgriep : stand van zaken 2 bijkomende besmettingen in Courcelles en Doornik Tijdelijke bufferzone opgeheven in Wellin.

Er werden weer twee bijkomende besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij hobbyhouders in Doornik en Courcelles. Sinds 1 juni is het virus zo in totaal op 11 plaatsen aangetroffen in België. Het FAVV vraagt alle pluimveehouders die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn.

De tijdelijke bufferzone in Wellin wordt vandaag opgeheven. Die werd drie weken geleden ingesteld zodra het H5N8-virus er werd vastgesteld. De specifieke maatregelen voor deze zone zijn niet meer van kracht.

Rond de twee nieuwe gevallen in Doornik en Courcelles wordt een tijdelijke bufferzone met een straal van 3 kilometer afgebakend. Binnen dat gebied is elk vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. De dieren moeten ook binnen gevoederd en gedrenkt worden. Inwoners, die binnen die zones pluimvee of andere vogels hebben, wordt gevraagd om daarvan binnen de 48 uur een inventaris over te maken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. Deze zone zal ten minste 3 weken behouden blijven.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders ook om waakzaam te zijn en meteen naar de dierenarts te stappen als hun dieren ziek worden.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Voor de consument is er geen enkel gevaar: alle vlees en eieren van pluimvee is veilig en kan zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: - Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/ - Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

De Directie "Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten" DG Controlebeleid - FAVV

De Dienst Crisispreventie en -beheer

Informatie voor hobbyhouders (particulieren)

Vogelgriep (19/06/2017)
Recent werden bijkomende besmettingen met het vogelgriepvirus vastgesteld. Hebt u onlangs pluimvee gekocht op één van onderstaande markten of in Oostkamp en zijn de vogels ziek of sterven ze plots, raadpleeg dan zeker een dierenarts. 
Markten: Aarlen, Ath, Bastogne, Boussu, Brussel, Charleroi, Chimay, Doornik, Florenville en Soignies

Gepubliceerd op 16 juni 2017

Op 16 juni 2017 zijn 2 nieuwe besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld, een bij vogels van een pluimveehandelaar in Menen (West-Vlaanderen) en een bij vogels van een hobbyhouder in Ath (Henegouwen).

Ter herinnering, tussen 1 en 15 juni werden 6 eerdere besmettingen vastgesteld, nl. een bij een pluimveehandelaar in Oostkamp en 5 bij hobbyhouders in Wellin en Sainte-Ode (Luxemburg), in Soignies en Quiévrain (Henegouwen) en in Zuienkerke (West-Vlaanderen).

Rond de besmettingen zijn restrictiezones afgebakend De detailbeschrijving van alle zones is terug te vinden via de volgende link.

Rond de besmettingen in Wellin, Sainte-Ode, Soignies, Zuienkerke, Quiévrain en Ath zijn bufferzones van 3 km afgebakend. In deze bufferzones zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren is verboden,
 • pluimvee en andere vogels moeten binnen gevoederd en gedrenkt worden,
 • iedereen, die pluimvee of andere vogels houdt, moet binnen de 48 uur een inventaris overmaken aan de gemeente waarin het aantal en de soort pluimvee en vogels worden aangegeven.

Rond de uitbraken van Oostkamp en Menen zijn een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend.

In het beschermingsgebied zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Het pluimvee en de andere vogels dienen in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden.
 • Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren in het beschermingsgebied zijn verboden.
 • Alle houders van pluimvee en andere vogels moeten een inventaris overmaken met het aantal en de soort van het pluimvee en de vogels die zij houden. De professionele houders sturen deze inventaris binnen de 24 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/). De hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 48 uur door naar hun gemeente- of stadsbestuur.

Behalve deze maatregelen voor alle vogel- en pluimveehouders, zijn een reeks maatregelen van kracht voor de pluimveesector. Het document met deze maatregelen is terug te vinden op de volgende link.

In het toezichtsgebied zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen het toezichtsgebied zijn verboden.
 • Alle houders van pluimvee en andere vogels moeten binnen de 48h een inventaris overmaken met het aantal en de soort van het pluimvee en de vogels die zij houden. De professionele houders sturen deze inventaris binnen de 72 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/). De hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 72 uur door naar hun gemeente- of stadsbestuur.

Behalve deze maatregelen voor alle vogel- en pluimveehouders, zijn een reeks maatregelen van kracht voor de pluimveesector. Het document met deze maatregelen is terug te vinden op de volgende link.

De eerste resultaten van het onderzoek wijzen erop dat het virus zich verspreid heeft via openbare markten. Daarom zijn de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten, alsook alle andere verzamelingen met pluimvee verboden in heel België.

Verzamelingen met enkel andere vogels dan pluimvee blijven dus nog steeds toegelaten buiten de zones, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden. Zo moet elk dergelijk evenement aangevraagd worden bij het FAVV, moet een dierenarts toezicht houden en moeten alle deelnemers door de organisator geregistreerd worden. Belangrijk is ook dat alleen vogels mogen deelnemen die in de 10 dagen voordien opgesloten of onder netten gehouden werden.

Voor meer informatie:

http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/

Call Center: 0800 99 777

 

Vogelgriep : bijkomende besmettingen bij een pluimveehandelaar en twee hobbyhouders – aanscherpen van de maatregelen. (15/06/2017)

Er zijn bijkomende besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Oostkamp (West-Vlaanderen) en hobbyhouders in Quiévrain (Henegouwen) en Zuienkerke (West-Vlaanderen). Rond deze besmettingen zijn telkens zones afgebakend waarin een vervoersverbod voor alle pluimvee, andere vogels en broedeieren. In de zones rond de uitbraak in Oostkamp gelden bovendien strikte maatregelen voor de pluimveesector. In de rest van het land blijven de maatregelen van kracht die eerder deze week beslist werden. Het FAVV vraagt alle pluimveehouders en, in het bijzonder, particulieren die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Welke maatregelen worden genomen als gevolg van de besmetting bij de pluimveehandelaar?

Rond het bedrijf van de pluimveehandelaar in Oostkamp worden een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. Deze zones omvatten Oostkamp en Zedelgem volledig en delen van Beernem, Brugge, Ichtegem, Jabbeke, Lichtervelde, Pittem, Torhout en Wingene. Deze zones zijn raadpleegbaar op de website van het Voedselagentschap (www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp).

In de beide zones is alle vervoer van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden en gelden een reeks aanvullende maatregelen voor de professionele sector. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In het beschermingsgebied moet bovendien alle pluimvee opgehokt worden en binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

Welke maatregelen worden genomen als gevolg van de besmettingen bij hobbyhouders?

Zoals bij eerdere besmettingen bij hobbyhouders, worden er in de gemeenten Zuienkerke en Quiévrain tijdelijke bufferzones met een straal van 3 km afgebakend. In deze bufferzones is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72h een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In de bufferzones moeten alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

Welke maatregelen gelden in de rest van het land?

In de rest van het land worden geen nieuwe maatregelen opgelegd, maar blijven wel de maatregelen behouden die eerder deze week beslist werden. Zo blijft de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten verboden en zijn alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen, …) met pluimvee niet toegelaten. Verzamelingen met andere vogels dan pluimvee blijven nog toegelaten, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en onmiddellijk elk gezondheidsprobleem bij hun dieren aan te kaarten met een dierenarts. Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren?

Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: - Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/ - Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

Vogelgriep bij hobbykippen in de provincie Luxemburg (01/06/2017).

Het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 is opnieuw vastgesteld bij hobbykippen van een hobbyhouder in Wellin (provincie Luxemburg). Een deel van deze gemeente is aangeduid als tijdelijke bufferzone. In deze zone geldt een vervoersverbod voor pluimvee, andere vogels en broedeieren en moet alle pluimvee binnen gevoederd worden. In de rest van het land worden geen bijkomende maatregelen opgelegd. Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Welke maatregelen worden genomen als gevolg van deze besmetting?Gezien het virus is aangetroffen bij hobbypluimvee en de omstandigheden op dit ogenblik – ondanks deze nieuwe besmetting – minder risicovol zijn dan bij eerdere besmettingen, neemt het FAVV enkel bijkomende maatregelen in de gemeente Wellin, meer bepaald in de deelgemeenten Halma, Wellin en Chanly, die aangeduid worden als tijdelijke bufferzone. In deze bufferzone is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zone moet binnen de 48h een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In de bufferzone moeten alle pluimvee en vogels ook binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zone zal ten minste 3 weken behouden blijven.

In de rest van het land worden geen bijkomende maatregelen opgelegd. Het risico is weliswaar toegenomen, maar bereikt zeker niet het niveau van enkele maanden geleden. De preventieve maatregelen, die het ganse jaar door van toepassing zijn, zijn dan ook voldoende. Deze permanente preventieve maatregelen leggen onder meer voorwaarden op voor wat betreft openbare markten en verzamelingen van pluimvee en vogels. Ook zijn de professionele houders in het ganse land en alle hobbyhouders in de zones, waar veel watervogels aanwezig zijn, het ganse jaar door verplicht om hun dieren binnen te voederen en te drenken. Deze zones zijn raadpleegbaar op de website van het Voedselagentschap (www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/natuurgebieden/).

Hoe is de situatie met vogelgriep momenteel?Het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus is in oktober 2016 door trekvogels vanuit Azië geïntroduceerd in Europa. Dit virus heeft zich in de daaropvolgende maanden verspreid overal in Europa en is daarbij vastgesteld in meer dan 1.150 professionele pluimveehouderijen, hobbyhouderijen en dierparken. Het heeft ook tienduizenden wilde vogels gedood. Sinds april zijn er maar een klein aantal besmettingen meer vastgesteld, maar het virus is nooit helemaal verdwenen uit wilde vogels. Af en toe komt het vanuit dit reservoir opnieuw terecht bij gehouden pluimvee. Zo zijn er in de afgelopen weken sporadisch besmettingen vastgesteld op pluimveehouderijen in Engeland en Italië en ook bij wilde vogels in Nederland.In ons land werden in februari en maart 2017 een besmetting bij een hobbyhouder van sierpluimvee in Lebbeke en 4 gevallen bij wilde vogels vastgesteld, nl. in Oud-Heverlee, Huldenberg, Dilsen-Stokkem en Ottignies. Tussen 10 november 2016 en 19 april 2017 waren in heel België een aantal bijkomende maatregelen van kracht om het hoge risico van vogelgriep op te vangen.

Hoe zit het met de consumptie van vlees en eieren?

Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden. - Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/ - Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

Vogelgriep: opheffen van de ophokregeling voor pluimvee van professionele houders.

Minister van Landbouw Willy Borsus heft de laatste bijkomende maatregelen voor vogelgriep op.
Professionele pluimveehouders moeten vanaf 20 april hun dieren niet meer ophokken.

Hoe is de situatie op dit ogenblik?

De afgelopen weken zijn er geen nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus meer vastgesteld in ons land en in een straal van 250 km daarrond. Dit duidt erop dat dit hoogpathogene virus hier waarschijnlijk niet meer aanwezig is in wilde vogels. Het risico op besmetting in ons land is daardoor klein geworden, zodat alle in november 2016 genomen bijkomende preventieve maatregelen voor vogelgriep kunnen worden opgeheven.

Ter herinnering: in België zijn in de loop van februari en maart vijf besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld: een bij een hobbyhouder van siervogels in Lebbeke en vier bij wilde vogels in Oud-Heverlee, Huldenberg, Stokkem-Dilsen en Ottignies. In de ganse Europese Unie zijn sinds november 2016 meer dan 1.100 besmettingen op pluimveehouderijen, hobbyhouderijen en in dierparken vastgesteld. Daarnaast stierven duizenden wilde vogels na een besmetting met dit voor de meeste vogels erg agressieve virus. Er zijn op dit ogenblik nog enkele probleemgebieden elders in Europa, maar deze vormen geen onmiddellijk risico voor ons pluimvee en onze andere vogels.

Wat nu?

Door het stopzetten van de bijkomende voorzorgsmaatregelen moeten ook de professionele pluimveehouders hun dieren niet meer ophokken. Vanaf woensdag 20 april gelden nog enkel de gebruikelijke preventieve maatregelen om insleep van vogelgriep te vermijden.

Deze voorzorgsmaatregelen, alsook de regels die het ganse jaar door van kracht zijn bij verzamelingen en openbare markten met pluimvee en vogels, zijn terug te vinden op website van het FAVV:
- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

De Directie "Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten"
DG Controlebeleid - FAVV

De Dienst Crisispreventie en -beheer

Het FAVV-newsletterteam.

17/03/2017

VOGELGRIEP: OPHEFFEN VAN DE AFSCHERMPLICHT BIJ HOBBYHOUDERS

 

Minister van Landbouw Willy Borsus heft op vrijdag 17 maart om 14h00 de meeste maatregelen voor vogelgriep op voor pluimvee en vogels van hobbyhouders, duiven en struisvogels. Professionele pluimveehouders moeten daarentegen nog geduld hebben: net als in november, toen de eerste maatregelen werden opgelegd, is het risico voor dit type houderij nog te groot. Hoe is de situatie op dit ogenblik? In België zijn in de loop van februari drie besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld: een bij een hobbyhouder van siervogels in Lebbeke en twee bij wilde vogels in Oud-Heverlee en Huldenberg. De laatste besmetting dateert al van 3 weken geleden; ook in de buurlanden evolueert de situatie gunstig. Dit wijst erop dat er heel wat minder vogelgriepvirus circuleert bij wilde vogels. De kans op besmetting van gehouden vogels is daardoor voldoende afgenomen om de meeste voorzorgsmaatregelen bij hobbyhouders te laten vallen. Wat verandert er voor hobbyhouders? Hobbyhouders dienen hun pluimvee en vogels niet meer verplicht af te schermen. Het FAVV raadt deze beschermingsmaatregel nog wel sterk aan, zeker in de buurt van waterplassen of waterlopen waar de kans groter is, dat nog besmette wilde vogels aanwezig zijn. Het risico van vogelgriepvirus is immers nog niet helemaal verdwenen. Hobbyhouders zijn daarom ook nog steeds verplicht om hun dieren binnen of afgeschermd te voederen en te drenken. Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, prijskampen, verkopen, beurzen, …), inbegrepen de trainingsvluchten en wedstrijdvluchten met duiven, kunnen opnieuw plaatsvinden onder de gebruikelijke voorwaarden: toestemming van de burgemeester, controle door een dierenarts en bijhouden van een lijst met deelnemende houders. Ook zijn hobbyhouders opnieuw toegelaten op openbare markten. Zoals steeds, moeten de aangeboden dieren in de 10 dagen voordien opgesloten of afgeschermd gezeten hebben. Het jagen met roofvogels blijft nog steeds verboden. Bij dit type activiteit is het risico op besmetting door wilde vogels nog steeds te groot. Wat verandert er voor professionele houders? Bij professionele pluimveehouders, die altijd veel grotere aantallen vogels houden, wordt de afschermplicht voorlopig nog behouden. Een uitzondering wordt gemaakt voor houderijen met loopvogels (struisvogels, nandoes, emoes, …): bij hen is het opsluiten of het houden onder netten niet meer verplicht, maar nog wel sterk aangeraden. Net zoals bij hobbyhouders, moeten ook zij hun vogels nog steeds binnen of afgeschermd voederen en drenken. Het Agentschap evalueert de situatie in België en in de buurlanden dagelijks. Indien de gunstige situatie van vandaag aanhoudt, dan is het volledig opheffen van de ophokregeling eventueel vóór 10 april mogelijk. Het FAVV moedig de professionele pluimveehouders aan om de aanbevolen maatregelen strikt toe te passen, aangezien het gevaar nog niet helemaal geweken is Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: - Alle informatie over vogelgriep:www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/ - Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

VOGELGRIEP: VERSOEPELING VAN DE PREVENTIEVE MAATREGELEN

Hoewel het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelt het Voedselagentschap vanaf 1 maart enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen voor situaties die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels.
Deze versoepelingen zijn bepaald op basis van een nieuwe risicoanalyse.

De versoepelingen, die vandaag beslist werden, zijn voornamelijk bedoeld voor hobbyhouders van vogels en betreffen zowel de ophokregeling als het verzamelverbod.

 • Wat betreft de ophokregeling worden de volgende activiteiten toegelaten die slechts een beperkt risico op contact met wilde vogels inhouden:

  • Duiven mogen het hok verlaten in de 1,5 uren voor zonsondergang. De rest van de dag moeten de dieren op het hok of onder netten gehouden worden.

  • Roofvogels mogen vrij vliegen tijdens demonstraties en andere shows. Daarbuiten moeten zij op het hok of onder netten gehouden worden. De jacht op wild en het verjagen van wilde vogels waarbij vrij vliegende roofvogels gebruikt worden blijven evenwel verboden.

 • Wat betreft openbare markten en verzamelingen worden de volgende activiteiten toegelaten, die momenteel slechts weinig risico inhouden voor het verspreiden van het vogelgriepvirus:

  • Professionele vogel- en pluimveehandelaars zijn opnieuw toegelaten op openbare markten; dit zijn de markten georganiseerd door de lokale overheden. Het pluimvee en de vogels die te koop worden aangeboden, moeten in de 3 weken voor de markt opgesloten gezeten hebben. Dieren gehouden onder netten zijn niet toegelaten. Occasionele verkoop op markten door hobbyhouders blijft verboden.

  • Verzamelingen met pluimvee (kip, kalkoen, eend, gans, fazant, parelhoen, patrijs) blijven verboden. Verzamelingen met enkel andere vogels worden wel opnieuw toegestaan onder de volgende bijkomende voorwaarden; deze komen bovenop de gebruikelijke voorwaarden (toestemming van de burgemeester, aanwezigheid van een dierenarts, bijhouden van een lijst met deelnemers gedurende 2 maanden):

   • De vogels zijn in de 3 weken voor het evenement opgesloten geweest. Vogels gehouden onder netten zijn niet toegelaten.

   • Er worden enkel vogels van houders zonder pluimvee toegelaten.

Het Voedselagentschap herinnert eraan dat het risico op besmetting van vogels met vogelgriep nog steeds aanwezig is. Het evalueert dagelijks de situatie in ons land en in de buurlanden. De huidige maatregelen lopen nog zeker tot en met 10 maart.
Raadpleeg de website van het FAVV voor meer informatie: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/.

Op 1 februari 2017 werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Het hoog pathogeen karakter van deze stam moet nog bevestigd worden. Ten gevolge deze situatie zullen de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt worden.

Vanaf donderdagmiddag zal alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) moeten worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.

Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, evenals de markten worden verboden.

Gezien het niet om professioneel gehouden pluimvee, maar om siervogels gaat, wordt er enkel een bufferzone van 3 km zone rond de betrokken plaats afgebakend. Hierin liggen geen professionele pluimveehouderijen. In deze zone is alle vervoer van pluimvee, vogels en broedeieren verboden. Iedereen in deze zone die pluimvee heeft, moet binnen de 48h een inventaris overmaken aan de burgemeester.

Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Sociale Integratie: “Het virus dat al enkele maanden onze buurlanden teistert, is nu ook in België aangetroffen. Voorlopig is de professionele sector niet getroffen. Nochtans moeten we zeer waakzaam blijven. De nauwgezette opvolging van de bioveiligheidsmaatregelen is daarom van primordiaal belang zodat dit een geïsoleerd geval kan blijven”.

Ter herinnering: sinds 10 november 2016 is een periode van verhoogd risico van kracht op het ganse grondgebied en zijn de preventiemaatregelen tegen vogelgriep versterkt. Deze maatregelen zijn nog steeds van kracht:

 • Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven (professionelen) moeten opgehokt of afgeschermd worden om zo het contact met wilde vogels te vermijden.

 • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

 • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

We willen alle houders van pluimvee herinneren aan het belang om onmiddellijk een dierenarts te contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte in hun toom opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte.

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

U vindt alle informatie op http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/

Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV

Dienst Crisispreventie en -beheer

 

Na het ontdekken van vogelgriep in Lebbeke op 1 februari, werden diverse preventieve maatregelen zoals het ophokken en een verbod op verzamelingen en markten genomen. Het Agentschap wil deze maatregelen verduidelijken en benadrukt dat deze in de eerste plaats genomen werden om alle in gevangenschap gehouden vogels te beschermen tegen een infectie met vogelgriep, die zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk is voor deze dieren. Loopvogels (struisvogels) zijn even gevoelig als andere vogels.

Ophokken of afschermen betekent in regel dat pluimvee en andere vogels opgesloten worden in een hok of een stal. Toch is het ook mogelijk om de vogels nog steeds buiten te houden of te laten, maar dan enkel op een terrein of een deel van een terrein dat volledig – zowel langs de zijkanten als langs boven – met gaas of met netten is afgesloten. De mazen van het gaas of het net mogen maximaal een diameter van 10 cm hebben, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden. Deze voorzorgsmaatregel is bedoeld om directe contacten te verhinderen met wilde vogels die vogelgriep kunnen overbrengen.
Het ophokken is verplicht voor alle pluimvee, inbegrepen struisvogels en andere loopvogels, en alle andere in gevangenschap gehouden vogels in het ganse land.

Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

Het verbod op verzamelingen en markten is van toepassing voor alle pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels en geldt eveneens in het ganse land. Dit verbod is ook van toepassing op verzamelingen van duiven, bijv. met het oog op vluchten.

Rond de plaats waar vogelgriep werd ontdekt is een tijdelijke bufferzone van 3 km afgebakend. In deze zone zijn bijkomende voorzorgsmaatregelen van kracht. Het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren is verboden. De doorvoer daarvan doorheen de zone is wel toegelaten. Bovendien moet elke pluimveehouder in deze zone binnen de 48h een inventaris van de aanwezige vogels aan de gemeente overmaken. Iedereen kan nagaan of hij zich in de zone bevindt door de kaart te raadplegen die terug te vinden is op de website van het Agentschap: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

De pagina’s over vogelgriep geven eveneens toegang tot de FAQ waarin de meest gestelde vragen beantwoord worden. Men kan eveneens terecht met vragen over vogelgriep op het nummer 0800/99777.

Het FAVV-newsletterteam.

29/11/2016 EEN GEVAL IN FRANKRIJK
VOGELGRIEP IN EUROPA - STAND VAN ZAKEN:  

Einde oktober is het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 opnieuw opgedoken in Europa. Dit virus wordt verspreid door trekvogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden. Het virus is zeer pathogeen voor zowel pluimvee als verschillende soorten wilde vogels. Sinds einde oktober werd het steeds verder verspreid in Europa. Het virus is op dit ogenblik nog niet aangetroffen in ons land, maar is al wel vastgesteld in de buurlanden. Het risico op besmetting is daarom ook bij ons groot geworden. Het Voedselagentschap volgt de situatie van heel nabij op.

In Frankrijk, op een 50-tal kilometer van de Belgische grens (Pas de Calais) werd op 26 november een eerste besmetting bij wilde eenden, die gehouden werden aan een waterplas voor de jacht op waterwild, vastgesteld. Ook in Nederland werd een geval bevestigd op een groot vleeseendenbedrijf. Nederland had voordien al enkele uitbraken in een dierenpark en in een bedrijf van siervogels. Ook in Duitsland zijn er bij pluimvee nieuwe uitbraken gemeld, ondertussen zijn daar 2 commerciële houderijen, 2 dierenparken en 9 hobbybedrijven getroffen.
Verderop in Europa zijn ook besmettingen vastgesteld op een hobbyhouderij in Denemarken en op commerciële pluimveebedrijven in Hongarije, Oostenrijk en Zweden. In al deze landen en in Roemenië en Kroatië zijn ook besmettingen bij wilde watervogels vastgesteld.
Alle besmette pluimveehouderijen zijn gelegen in gebieden waar ook besmette wilde vogels zijn gevonden. De rol van trekvogels in de verspreiding van het virus over grote afstand is dan ook wel bekend. Op meerdere besmette locaties zijn zeer grote aantallen dode wilde watervogels gevonden, die bezweken waren aan de gevolgen van de besmetting.

Het FAVV kan niet genoeg benadrukken dat de alle voorzorgsmaatregelen strikt nageleefd moeten worden.

het ophokken van alle pluimvee van professionele pluimveehouders – loopvogels uitgezonderd – is verplicht in heel België.

het voederen en drenken van alle pluimvee – zowel professionelen als hobbyisten - moet binnen gebeuren en er mag daarbij geen onbehandeld oppervlaktewater gebruikt worden.

de bioveiligheidsmaatregelen moeten op elke pluimveehouderij strikt toegepast worden.


Het Agentschap herinnert er ook aan dat het ophokken van pluimvee door hobbyhouders nog niet verplicht is. Het raadt deze maatregel evenwel nogmaals sterk aan gezien het toegenomen risico op besmetting. Het ophokken van pluimvee, door ze op stal te houden of onder netten of gaas te plaatsen, is ook bij hobbyhouders de enige efficiënte manier om contact tussen het pluimvee en mogelijk besmette wilde vogels te verhinderen.
Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.
Minister Borsus trekt de aandacht op het feit dat het risico op besmetting voor België reëel wordt en hij wil daarom dat de voorzorgsmaatregelen strikt nageleefd worden. Het Agentschap voert controles uit teneinde zich ervan te vergewissen dat de voorzorgsmaatregelen nauwgezet en goed worden toegepast: “de beste preventieve maatregel is het ophokken. Daarom moedig ik de pluimveehouders ten zeerste aan dubbel voorzichtig te zijn, nauwgezet de voorzorgsmaatregelen die dienen om ons land vrij te houden van vogelgriep te respecteren ( België is 13 jaar vrij van vogelgriep) en elk verdacht geval direct te melden aan het FAVV”.

U vindt alle informatie op http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/

Bevestiging van Usutu besmettingen bij merels, lijsters en uilen, zelfs ijsvogels in de provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant.

voor meer informatie op de website CODA:  http://coda-cerva.be/index.php?option=com_content&view=article&id=640%3Avirus-usutu-en-flandres&catid=181%3Alatest-news&Itemid=264&lang=nl

Vogelgriep

VOGELGRIEP IN NEDERLAND.

Milde vogelgriep in Deurne (NEDERLAND Noord Brabant)

Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55

In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Op het bedrijf zijn ook 3.500 fazanten en 2.000 vleeseenden gehuisvest. Deze dieren zijn buiten gehuisvest. Het gaat waarschijnlijk om een milde H5-variant.

Omdat een laagpathogene (milde) H5 variant kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor pluimvee dodelijke) variant, moet het bedrijf zowel bij een laag- als een hoogpathogene variant worden geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Maatregelen

Vanaf 28 oktober 2016 om 11.30 uur geldt er in een zone van ruim 1 kilometer rond het bedrijf in Deurne een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Binnen het gebied liggen drie andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. 

Voor alle duidelijkheid; er is GEEN VOGELGRIEP in België op dit ogenblik.

Bron;  https://www.rijksoverheid.nl/

Posted on July 14, 2017 .

medeling aan de houders van rosse stekelstaart, heilige ibis en nijlgans

Mededeling aan houders van rosse stekelstaart, huiskraai of heilige ibis

Tekst: Agentschap voor Natuur & Bos

Krachtens artikels 31/1 en 31/2 van het besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 met betrekking tot de soortenbescherming en het soortenbeheer (het ‘soortenbesluit’) mogen drie vogelsoorten niet langer worden gehouden of vervoerd. Het gaat om rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis), heilige ibis (Threskiornis aethiopicus) en huiskraai (Corvus splendens). Het verbod op deze soorten komt voort uit de problematische situatie die deze dieren kunnen stellen ten aanzien van wilde soorten.

Voor dieren die momenteel in bezit zijn, kan door het Agentschap voor Natuur en Bos krachtens artikel 31/5 een afwijking worden verleend.

Deze afwijking staat toe om dieren tot hun natuurlijke dood te houden, op voorwaarde dat (1) de dieren al gehouden werden vóór augustus 2016, (2) de dieren in een gesloten omgeving worden gehouden, en de eigenaar alle passende maatregelen neemt om voortplanting of ontsnapping onmogelijk te maken.

Aviornis en het ANB roepen dan ook op dat alle bezitters van deze dieren zich met de huidige wetgeving in orde stellen. Dit kan met het formulier ‘Aanvragen van een afwijking om zorgwekkende invasieve uitheemse soorten als gezelschapsdier te houden’.

-          U vindt dit formulier op https://www.natuurenbos.be/ > klik op ‘Beleid & Wetgeving’ > klik op ‘Formulieren & E-loket’ > klik op ‘Aanvragen van een afwijking om zorgwekkende invasieve uitheemse soorten als gezelschapsdier te houden’ > klik op formulier.

-          Rechtstreekse link : https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/aanvraag_afwijking_houden_gezelschapsdier.docx

Het ingevulde formulier kan worden gescand en per e-mail ingediend, of aangetekend per post verzonden.

Onder artikels 31/1 en 31/2 zijn ook volgende handelingen verboden: kweek, handel, gebruik, uitwisseling, en het toestaan om zich voort te planten. Deze handelingen kunnen geen deel uitmaken van bovengenoemde afwijking. Het is uitdrukkelijk verboden om dieren vrij te laten in het milieu. Ingeval overtredingen worden vastgesteld, kan worden overgegaan tot sancties.

 

Posted on February 28, 2017 .