23/09/2018 ruilbeurs Limburg op 29/09/2018 gaat niet door

De ruilbeurs van de regionale kern Limburg van zaterdag 29 september 2018 zal NIET doorgaan. 

De maatregelen die door het FAVV opgelegd worden voor Newcastel disease zijn vrij omslachtig waardoor het bestuur van de kern Limburg beslist heeft om de ruilbeurs uit te stellen tot er eventueel gunstigere maatregelen van kracht zijn.

Posted on September 23, 2018 .

17/09/2018 Duidelijkheid omtrent ziekte van Newcastle

Om de geruchten die mij bereikt hebben de kop in te drukken, wil ik nogmaals de stand van zaken op dit ogenblik meedelen: 

Het is verboden om hobbypluimvee te verhandelen onder liefhebbers buiten de ruilbeurzen.

Het is verboden om hobbypluimvee over te dragen aan handelaars.

Het is verboden om hobbypluimvee aan te bieden op het internet.  

Wat is pluimvee?

Onder pluimvee word verstaan kippen, kalkoenen, parelhoender, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen, loopvogels en duiven bestemd voor voedselketen

Posted on September 17, 2018 .

16/09/2018 Ruilbeurzen mogen doorgaan onder strikte voorwaarden

Ruilbeurzen mogen doorgaan onder strikte voorwaarden.

Om deel te nemen aan de ruilbeurzen moeten minstens 3 weken voor de aanvang volgende dieren gevaccineerd zijn en geringd met een ring afgeleverd door een erkende vereniging:

Kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels, patrijzen, loopvogels en reisduiven (hetzelfde als vroeger).

Nieuw is dat eenden en ganzen ook moeten gevaccineerd zijn, bij voorkeur met een geïnactiveerd vaccin (is een keuze die uw dierenarts toelaat welk vaccin hij geeft).

Uw dierenarts vult een verklaring van vaccinatie in (zie bijlage 1) waarop u de ringnummers van de dieren die moeten gevaccineerd worden reeds vermeld hebt.

U maakt een kopie van deze lijst en geef die aan de organisator van de ruilbeurs.

Doe je meerdere ruilbeurzen, maak meerdere kopies van de bewuste lijst zonder dieren te schrappen die reeds zouden verhandeld zijn bij een vorige ruilbeurs.

De organisator vraagt aan de provinciale controle eenheid (LCE) een vergunning aan (bijlage2).

Op de vergunning bij beschrijving van het doel van de verzameling schrijf je “RUILBEURS van sierwater-en parkvogels.”

De organisator houdt een lijst bij met de namen en adressen van de deelnemers (zoals vroeger).

Bijkomend een lijst met ringnummers van de aangeboden dieren die gevaccineerd zijn.

Deze lijst is een kopie van de vaccinatielijst van uw dierenarts.

Geen lijst nodig van andere vogels die deelnemen aan de ruilbeurs en niet moeten gevaccineerd zijn zoals zwanen, wilde duiven, dwergkwartels, steltlopers en andere soorten vogels.

Steeds alle vogels in registerboekje inschrijven en het dubbel meegeven aan de nieuwe eigenaar, dit als bewijs van aanschaf en transport.

Belangrijk:

 Verhandelen onderling tussen liefhebbers op andere dagen is nog steeds verboden.

 Verkopen of overlaten aan professionele handelaren is eveneens verboden.

 Op internet aanbieden om te verkopen, te ruilen of weg te geven is verboden.

Posted on September 16, 2018 .

16/09/2018 vragen en antwoorden ziekte van newcastle

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE

1. Welke vogels vallen onder pluimvee?

2. Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?

3. Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle?

4. Is de ziekte gevaarlijk voor de mens?

5. Is de verkoop van pluimvee terug toegelaten in België?

6. Kan ik als hobbyhouder pluimvee verkopen op het internet?

7. Kan ik als hobbyhouder pluimvee verkopen aan een professionele handelaar?

8. Kunnen tentoonstellingen van vogels doorgaan in België?

9. Kunnen tentoonstellingen van hobbypluimvee terug doorgaan in België?

10. Kan occasionele verkoop terug doorgaan?

11. Kunnen hobbyhouders nog pluimvee kopen of verkopen in België?

12. Moeten eenden en ganzen gevaccineerd worden?

13. Kunnen hanenzangwedstrijden terug doorgaan in België?

14. Moet ik mijn pluimvee ophokken?

15. Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?

1. Welke vogels vallen onder pluimvee?

Onder pluimvee wordt verstaan kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen, loopvogels en duiven bestemd voor de voedselketen (via het slachthuis).

2. Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?

De ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk voor kippen en kalkoenen. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig: ademhalingsproblemen, stoornissen van het spijsverteringsstelsel, verminderde eetlust, sufheid en verminderde leg kunnen symptomen zijn van Newcastle. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden ook zenuwsymptomen en een massale sterfte op.

FAQ – v.06 – 20180914 2/4

3. Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle?

Alle vogels zijn in principe gevoelig voor de ziekte van Newcastle. Kippen zijn in het algemeen zeer gevoelig voor het virus en zullen gewoonlijk snel en massaal ziektetekens en sterfte vertonen. Eenden en ganzen kunnen met het virus besmet zijn zonder symptomen te vertonen. Het virus kan dan onopgemerkt verspreid worden.

4. Is de ziekte gevaarlijk voor de mens?

De mens is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid.

5. Is de verkoop van pluimvee terug toegelaten in België?

De verkoop van pluimvee aan hobbyhouders is terug toegelaten onder strikte voorwaarden.

Op de wekelijkse markten mogen enkel professionele pluimveehandelaars hobbypluimvee verkopen. Deze verkoop is onderworpen aan strenge voorwaarden. De pluimveehandelaar moet wekelijks een aanvraag indienen bij zijn Lokale Controle-eenheid (LCE) van het FAVV. Het aangeboden pluimvee moet rechtstreeks afkomstig zijn van een professionele pluimveebedrijf met een toelating 10.1 of 10.2. Alle andere voorwaarden kan u vinden in het document “toelichting” voor commerciële verzamelingen: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen

De verkoop van pluimvee via winkels waar pluimvee – meestal op bestelling – verkocht wordt, waaronder Aveve, Horta en Tom&Co, is toegelaten op voorwaarde dat het pluimvee strikt geleverd wordt via het handelscircuit en er geen houderij gevestigd is aan het betrokken verkooppunt.

De rechtstreekse verkoop aan particulieren of hobbyhouders vanop een professioneel pluimveebedrijf is eveneens mogelijk, zonder tussenstap via de pluimveehandel.

De occasionele verkoop op niet-commerciële verzamelingen is eveneens toegelaten onder strikte voorwaarden. Zie de volgende vragen.

De verkoop van pluimvee van hobbyhouders aan professionele handelaars en de uitwisseling van pluimvee tussen hobbyhouders blijven verboden, met uitzondering van de occasionele verkoop op niet-commerciële verzamelingen. Voor meer details, zie de volgende vragen.

6. Kan ik als hobbyhouder pluimvee verkopen op het internet?

Als particulier is het op internet aanbieden van pluimvee om te verkopen, te ruilen of weg te geven, verboden.

7. Kan ik als hobbyhouder pluimvee verkopen aan een professionele handelaar?

Het overnemen, aankopen en/of terugnemen door een professionele handelaar van pluimvee afkomstig van een particulier is verboden.

FAQ – v.06 – 20180914 3/4

8. Kunnen tentoonstellingen van vogels doorgaan in België?

Verzamelingen van in gevangenschap gehouden vogels verschillend van pluimvee, zoals duivenwedstrijden, vinkenzettingen, tentoonstellingen van zang‐ en siervogels, beurzen van papegaaien, parkieten,… zijn toegelaten onder strikte voorwaarden.

De organisator van de verzameling registreert zich vooraf bij de lokale controle-eenheid (LCE) van het Voedselagentschap.

Hij houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders die met hun vogels deelnemen.

Hij stelt een erkende dierenarts aan die toeziet op de gezondheid van de aanwezige vogels.

In een afgebakende zone rond een haard zijn verzamelingen steeds verboden.

Meer details over deze voorwaarden vindt u in het document “Maatregelen van kracht in gans België” op http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen

9. Kunnen tentoonstellingen van hobbypluimvee terug doorgaan in België?

Niet-commerciële verzamelingen van hobbypluimvee kunnen terug doorgaan onder strikte voorwaarden.

Alle aanwezige pluimvee moet voorzien zijn van een gesloten, niet-afneembare pootring en moet ten minste 3 weken en ten laatste 9 maanden geleden tegen de ziekte van Newcastle gevaccineerd zijn.

De pootringen moeten afkomstig zijn van een erkende vereniging voor de verbetering en de instandhouding van pluimveerassen. Voor meer info hierover, zie het document “Toelichting” voor niet-commerciële verzamelingen op http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen.

De organisator moet een toelating vragen aan de Lokale Controle-eenheid (LCE) van het Voedselagentschap.

De andere voorwaarden kan u vinden in het document “Toelichting” voor niet-commerciële verzamelingen op http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen

10. Kan occasionele verkoop terug doorgaan?

De occasionele verkoop op niet-commerciële verzamelingen zoals tentoonstellingen, kan doorgaan onder strikte voorwaarden. Zie ook het antwoord op de vorige vraag.

Onder occasionele verkoop verstaat men de verkoop door hobbyhouders van een overschot aan vogels en pluimvee die niet zijn aangekocht en die niet gekweekt werden met het oog op de verkoop ervan. Occasionele verkoop kent een uitzonderlijk karakter en heeft betrekking op een minderheid van de deelnemende dieren.

FAQ – v.06 – 20180914 4/4

11. Kunnen hobbyhouders nog pluimvee kopen of verkopen in België?

Professionele verkopers kunnen onder strikte voorwaarden pluimvee verkopen op markten en op hun bedrijfsadres.

De aankoop of overname door professionele verkopers van pluimvee afkomstig van particulieren is verboden.

Pluimvee mag momenteel niet tussen particulieren worden uitgewisseld. De enige uitzondering hierop is de occasionele verkoop van hobbypluimvee op niet-commerciële verzamelingen zoals tentoonstellingen en wedstrijden. Zie ook de vorige vraag.

12. Moeten eenden en ganzen gevaccineerd worden?

Enkel wanneer zij deelnemen aan niet-commerciële verzamelingen, moeten eenden en ganzen tegen de ziekte van Newcastle gevaccineerd worden. Zij moeten dan ook voorzien zijn van een gesloten, niet-afneembare pootring. Zie ook vraag 9.

De vaccinatie gebeurt bij voorkeur met een geïnactiveerd vaccin.

13. Kunnen hanenzangwedstrijden terug doorgaan in België?

Nee, tenzij alle voorwaarden voor deelname aan een niet-commerciële verzameling vervuld zijn.

14. Moet ik mijn pluimvee ophokken?

Op dit moment moet pluimvee niet opgehokt of afgeschermd worden.

15. Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?

Momenteel is er geen ophokplicht of afschermplicht voor duiven.

Alle duiven, met uitzondering van sierduiven, moeten gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle wanneer ze deelnemen aan wedstrijden of andere verzamelingen.

Posted on September 16, 2018 .

15/09/2018 Wisbroek Open Dag van 22/09/2018  gaat helaas NIET door

***BELANGRIJKE MEDEDELING*** 

Wij betreuren te moeten mededelen dat de Wisbroek Open Dag van 22 september 2018 helaas NIET doorgaat. 
Bouwactiviteiten op het Wisbroek terrein hebben een grotere impact dan verwacht. Onder andere uit veiligheidsoverwegingen is het helaas niet mogelijk om bezoekers te ontvangen.  

Wij hopen u tijdens een volgende editie alsnog te mogen verwelkomen. Via onze officiële kanalen zullen wij u op de hoogte houden. 

Excuses voor het eventuele ongemak dat u hierdoor ervaart. Wij hopen op uw begrip.  

Posted on September 15, 2018 .

06/09/2018 vragen en antwoorden ziekte van Newcastle

1. Welke vogels vallen onder pluimvee?
2. Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?
3. Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle?
4. Is de ziekte gevaarlijk voor de mens?
5. Is de verkoop van pluimvee terug toegelaten in België?
6. Kan ik als hobbyhouder pluimvee verkopen op het internet?
7. Kan ik als hobbyhouder pluimvee verkopen aan een professionele handelaar?
8. Kunnen tentoonstellingen van vogels doorgaan in België?
9. Kunnen tentoonstellingen van hobbypluimvee terug doorgaan in België?
10. Kan occasionele verkoop terug doorgaan?
11. Kunnen hobbyhouders nog pluimvee kopen of verkopen in België?
12. Moeten eenden en ganzen gevaccineerd worden?
13. Kunnen hanenzangwedstrijden terug doorgaan in België?
14. Moet ik mijn pluimvee ophokken?
15. Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?

1. Welke vogels vallen onder pluimvee?

Onder pluimvee wordt verstaan kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen, loopvogels en duiven bestemd voor de voedselketen (via het slachthuis).

2. Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?

De ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk voor kippen en kalkoenen. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig: ademhalingsproblemen, stoornissen van het spijsverteringsstelsel, verminderde eetlust, sufheid en verminderde leg kunnen symptomen zijn van Newcastle. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden ook zenuwsymptomen en een massale sterfte op.

3. Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle?

Alle vogels zijn in principe gevoelig voor de ziekte van Newcastle. Kippen zijn in het algemeen zeer gevoelig voor het virus en zullen gewoonlijk snel en massaal ziektetekens en sterfte vertonen. Eenden en ganzen kunnen met het virus besmet zijn zonder symptomen te vertonen. Het virus kan dan onopgemerkt verspreid worden.

4. Is de ziekte gevaarlijk voor de mens?

De mens is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid.

5. Is de verkoop van pluimvee terug toegelaten in België?

De verkoop van pluimvee aan hobbyhouders is terug toegelaten onder strikte voorwaarden.

Op de wekelijkse markten mogen enkel professionele pluimveehandelaars hobbypluimvee verkopen. Deze verkoop is onderworpen aan strenge voorwaarden. De pluimveehandelaar moet wekelijks een aanvraag indienen bij zijn Lokale Controle-eenheid (LCE) van het FAVV. Het aangeboden pluimvee moet rechtstreeks afkomstig zijn van een professionele pluimveebedrijf met een toelating 10.1 of 10.2. Alle andere voorwaarden kan u vinden in het document “toelichting” voor commerciële verzamelingen: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen

De verkoop van pluimvee via winkels waar pluimvee – meestal op bestelling – verkocht wordt, waaronder Aveve, Horta en Tom&Co, is toegelaten op voorwaarde dat het pluimvee strikt geleverd wordt via het handelscircuit en er geen houderij gevestigd is aan het betrokken verkooppunt.

De rechtstreekse verkoop aan particulieren of hobbyhouders vanop een professioneel pluimveebedrijf is eveneens mogelijk, zonder tussenstap via de pluimveehandel.

De occasionele verkoop op niet-commerciële verzamelingen is eveneens toegelaten onder strikte voorwaarden. Zie de volgende vragen.

De verkoop van pluimvee van hobbyhouders aan professionele handelaars en de uitwisseling van pluimvee tussen hobbyhouders blijven verboden, met uitzondering van de occasionele verkoop op niet-commerciële verzamelingen. Voor meer details, zie de volgende vragen.

6. Kan ik als hobbyhouder pluimvee verkopen op het internet?

Als particulier is het op internet aanbieden van pluimvee om te verkopen, te ruilen of weg te geven, verboden.

7. Kan ik als hobbyhouder pluimvee verkopen aan een professionele handelaar?

Het overnemen, aankopen en/of terugnemen door een professionele handelaar van pluimvee afkomstig van een particulier is verboden.

8. Kunnen tentoonstellingen van vogels doorgaan in België?

Verzamelingen van in gevangenschap gehouden vogels verschillend van pluimvee, zoals duivenwedstrijden, vinkenzettingen, tentoonstellingen van zang‐ en siervogels, beurzen van papegaaien, parkieten,… zijn toegelaten onder strikte voorwaarden.

De organisator van de verzameling registreert zich vooraf bij de lokale controle-eenheid (LCE) van het Voedselagentschap.

Hij houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders die met hun vogels deelnemen.

Hij stelt een erkende dierenarts aan die toeziet op de gezondheid van de aanwezige vogels.

In een afgebakende zone rond een haard zijn verzamelingen steeds verboden.

Meer details over deze voorwaarden vindt u in het document “Maatregelen van kracht in gans België” op http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen

9. Kunnen tentoonstellingen van hobbypluimvee terug doorgaan in België?

Niet-commerciële verzamelingen van hobbypluimvee kunnen terug doorgaan onder strikte voorwaarden.

Alle aanwezige pluimvee moet voorzien zijn van een gesloten, niet-afneembare pootring en moet ten minste 3 weken en ten laatste 9 maanden geleden tegen de ziekte van Newcastle gevaccineerd zijn.

De organisator moet een toelating vragen aan de Lokale Controle-eenheid (LCE) van het Voedselagentschap.

De andere voorwaarden kan u vinden in het document “Toelichting” voor niet-commerciële verzamelingen op http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp#Maatregelen

10. Kan occasionele verkoop terug doorgaan?

De occasionele verkoop op niet-commerciële verzamelingen zoals tentoonstellingen, kan doorgaan onder strikte voorwaarden. Zie ook het antwoord op de vorige vraag.

Onder occasionele verkoop verstaat men de verkoop door hobbyhouders van een overschot aan vogels en pluimvee die niet zijn aangekocht en die niet gekweekt werden met het oog op de verkoop ervan. Occasionele verkoop kent een uitzonderlijk karakter en heeft betrekking op een minderheid van de deelnemende dieren.

11. Kunnen hobbyhouders nog pluimvee kopen of verkopen in België?

Professionele verkopers kunnen onder strikte voorwaarden pluimvee verkopen op markten en op hun bedrijfsadres.

De aankoop of overname door professionele verkopers van pluimvee afkomstig van particulieren is verboden.

Pluimvee mag momenteel niet tussen particulieren worden uitgewisseld. De enige uitzondering hierop is de occasionele verkoop van hobbypluimvee op niet-commerciële verzamelingen zoals tentoonstellingen en wedstrijden. Zie ook de vorige vraag.

12. Moeten eenden en ganzen gevaccineerd worden?

Enkel wanneer zij deelnemen aan niet-commerciële verzamelingen, moeten eenden en ganzen tegen de ziekte van Newcastle gevaccineerd worden. Zij moeten dan ook voorzien zijn van een gesloten, niet-afneembare pootring.

De vaccinatie gebeurt bij voorkeur met een geïnactiveerd vaccin.

13. Kunnen hanenzangwedstrijden terug doorgaan in België?

Nee, tenzij alle voorwaarden voor deelname aan een niet-commerciële verzameling vervuld zijn.

14. Moet ik mijn pluimvee ophokken?

Op dit moment moet pluimvee niet opgehokt of afgeschermd worden.

15. Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?

Momenteel is er geen ophokplicht of afschermplicht voor duiven.

Alle duiven, met uitzondering van sierduiven, moeten gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle wanneer ze deelnemen aan wedstrijden of andere verzamelingen.

Posted on September 6, 2018 .

31/08/2018 ziekte van newcastle

Ziekte van Newcastle

Maatregelen van kracht in België (KB van 28 november 1994, MB van 1 augustus 2018 en MB van 29 augustus 2018)

Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kunnen de maatregelen die van toepassing zijn als volgt worden samengevat.

 

Maatregelen die van toepassing zijn op het ganse grondgebied

1.       Het verzamelen en het tentoonstellen van pluimvee en hobbypluimvee en de verhandeling van bovenvermelde soorten naar en door hobbyhouders met inbegrip op openbare markten zijn verboden over gans het grondgebied, met uitzondering van de afwijkingen beschreven onder punten 3 en 4.

Onder verhandeling verstaat men: het in eigen naam, in opdracht van of onder commissie, in de handel brengen, verwerven, aanbieden, ten verkoop tentoonstellen, vervoeren, verkopen, ruilen, leveren, onder kosteloze of bezwarende titel afstaan, invoeren, uitvoeren of doorvoeren.

2.       Openbare markten zijn uitsluitend toegelaten onder de volgende voorwaarden:

a)       de lokale overheid, die de markt organiseert, registreert zich bij het Voedselagentschap (LCE) ten minste 48 uur voor aanvang van de markt; ingeval van een wekelijkse markt, moet deze registratie slechts eenmalig gebeuren;

b)       de lokale overheid houdt een lijst bij met de namen en adressen van de verkopers op de markt. Die lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden;

c)       de markt staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangesteld is door de lokale overheid; zij deelt de naam van de aangestelde erkende dierenarts mee aan de betrokken LCE;

d)       enkel professionele handelaars zijn toegelaten op de markten; de occasionele verkoop is verboden;

e)       indien er meerdere handelaars op dezelfde markt aanwezig zijn, kunnen ze niet naast elkaar staan; hun standplaatsen moeten zo ver mogelijk uit elkaar staan, en bij voorkeur aan de buitenkant van de markt;

f)        de dieren moeten in de 10 dagen voor de markt opgehokt of afgeschermd zijn geweest om contact met wilde vogels te vermijden.

3.       In afwijking van punt 1 is de verhandeling van pluimvee en hobbypluimvee, met inbegrip op markten, door een pluimveehandelaar enkel en alleen toegelaten onder de volgende bijkomende voorwaarden:

a)       Het pluimvee dat aanwezig is op de inrichting van de pluimveehandelaar en dat door hem wordt verhandeld, is enkel en alleen en rechtstreeks afkomstig van inrichtingen met een toelating 10.1 of 10.2, overeenkomstig het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

b)       Voor elk vervoer van het in punt a) bedoeld pluimvee naar de inrichting van de pluimveehandelaar wordt een papieren verplaatsingsdocument opgesteld door de vervoerder. Het verplaatsingsdocument vermeldt ook de toegediende vaccinaties als bedoeld in punt c).

c)       Alle pluimvee dat wordt aangevoerd bij de handelaar werd op het bedrijf van herkomst volledig gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle.

d)       Voor elke deelname aan een verzameling vanuit de inrichting van een pluimveehandelaar moet een nieuw verplaatsingsdocument opgemaakt worden door de pluimveehandelaar, zonder het luik "vaccinatie". Op elke verzameling moet de pluimveehandelaar per te koop gesteld lot pluimvee en hobbypluimvee ook de verplaatsingsdocumenten als bedoeld in punt b) bijhebben en deze op vraag voorleggen.

e)       Elke pluimveehandelaar dient elke vrijdag de planning van al zijn deelnames aan verzamelingen in de daaropvolgende week over te maken aan de LCE die bevoegd is voor de gemeente waar hij is gevestigd. Hij mag enkel deelnemen aan verzamelingen die in die planning zijn opgenomen.

f)        Pluimvee en hobbypluimvee die nog aanwezig zijn bij de pluimveehandelaar en die niet afkomstig zijn van de in punt a) bedoelde bedrijven, mogen niet verhandeld worden, tenzij ze een volledige vaccinatie hebben ondergaan tegen de ziekte van Newcastle, en dienen apart gehouden te worden van het in punt a) vermelde pluimvee.

g)       De pluimveehandelaar dient van alle pluimvee en vogels die hij houdt op zijn inrichting een register bij te houden met de volgende gegevens:

-   datum van aanvoer,

-   aantal aangevoerde dieren,

-   herkomst van de dieren,

-   aantal verkochte dieren per dag op de inrichting en/of op de markt,

-   productiviteit van de toom waaronder verbruik van voeder,

-   de ziekte, de sterfte en de oorzaken daarvan.

h)       De pluimveehandelaar dient elk in punt g) bedoelde gestorven dier, met uitzondering van kuikens jonger dan 15 dagen oud, over te brengen of te laten overbrengen naar het laboratorium van een erkende vereniging voor onderzoek op de ziekte van Newcastle en aviaire influenza.

4.       Niet‐commerciële verzamelingen, zoals tentoonstellingen, wedstrijden,… van hobbypluimvee zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden:

a)       De organisator van de verzameling vraagt een toelating aan bij het Voedselagentschap (lokale controle‐eenheid, LCE) ten minste 48 uur voor aanvang van de verzameling;

b)       De markt staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangeduid wordt door de organisator van de verzameling; de organisator maakt een kopie van de overeenkomst met de dierenarts over aan de betrokken LCE;

c)       Alle pluimvee dat wordt aangevoerd op de verzameling is individueel geïdentificeerd met een gesloten, niet verwijderbare pootring, verdeeld door een erkende vereniging. Dieren die niet individueel geïdentificeerd zijn of die nog te jong zijn om correct individueel geïdentificeerd te zijn, worden niet toegelaten tot de verzameling;

d)       Alle pluimvee dat aanwezig is op de verzameling is ten minste drie weken en ten hoogste negen maanden vóór de aanvang van de verzameling gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle met een geïnactiveerd vaccin. Het vaccinatiebewijs vermeldt elk identificatienummer apart;

e)       De organisator van de niet‐commerciële verzameling controleert of de deelnemende dieren ook effectief voldoen aan deze voorwaarden om toegelaten te worden.

f)        De organisator houdt een register bij per verzameling. Dit register dient hij minstens vijf jaar te bewaren. In dit register wordt voor elke deelnemende hobbypluimveehouder onder andere de naam en het adres evenals het aantal deelnemende dieren en hun identificatienummer genoteerd.

5.       Andere verzamelingen dan openbare markten met enkel andere in gevangenschap gehouden vogels zijn uitsluitend toegelaten onder de volgende voorwaarden:

              a)       er mag geen pluimvee aanwezig zijn;

b)       de organisator van de verzameling registreert zich bij het Voedselagentschap (lokale controle‐eenheid, LCE) ten minste 48 uur voor aanvang van de verzameling;

c)       de organisator van de verzameling houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders die met hun dieren deelnemen aan de verzameling. Die lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden;

d)       de verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangesteld is door de organisator van de verzameling. De organisator deelt de naam van de aangestelde erkende dierenarts mee aan de betrokken LCE voor aanvang van de verzameling.

6.       Buiten de risicogebieden is de toegang tot alle plaatsen waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden, verboden voor elk voertuig, elke persoon en alle materiaal die in de 4 voorafgaande dagen:

-          ofwel in contact is geweest met pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels, gehouden in een risicogebied gelegen op het nationale grondgebied of in het buitenland,

-          ofwel op een plaats is geweest in zo’n risicogebied waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden.

Dat verbod is niet van toepassing op het personeel van het Voedselagentschap en van andere bevoegde autoriteiten, noch op de personen die in hun opdracht werken, op voorwaarde dat zij de door het Voedselagentschap vastgelegde hygiënevoorschriften naleven.

7.       Elk vervoermiddel en materiaal dat dient voor het vervoer van pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels, broedeieren of consumptie‐eieren, moet reinig‐ en ontsmetbaar zijn of voor eenmalig gebruik dienen. Het moet worden gereinigd en ontsmet met een toegelaten biocide na elk vervoer en elke ophaling.

8.       Elk vervoermiddel en materiaal dat dient voor het vervoer van pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels, broedeieren en consumptie‐eieren in een derde land of in een risicogebied gelegen buiten België moet reinig‐ en ontsmetbaar zijn of voor eenmalig gebruik dienen.

De reiniging en ontsmetting ervan moeten onmiddellijk plaatsvinden met een toegelaten biocide en uiterlijk binnen de drie werkdagen na terugkeer op het Belgische grondgebied of voordat er een plaats wordt aangedaan waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden, onder toezicht van een erkend dierenarts die is aangesteld door de betrokken PCE.

De reiniging en ontsmetting worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de PCE (cf. procedure 1243484 – reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen afkomstig uit risicogebieden).

9.       Iedere ziekte of abnormale sterfte bij het pluimvee moet onmiddellijk door de bedrijfsdierenarts of een erkende dierenarts worden onderzocht. Indien de bedrijfsdierenarts of de erkende dierenarts bij zijn onderzoek aviaire influenza niet kan uitsluiten, moet hij dat onmiddellijk melden aan de officiële dierenarts.

10.    In de volgende gevallen is het verboden om bij het pluimvee een therapeutische behandeling te starten indien vooraf geen monsters voor een laboratoriumonderzoek aan een vereniging werden toegezonden:

-          een daling van de normale voeder‐ en waterconsumptie van meer dan 20 %;

-          een sterfte van meer dan 3 % per week;

-          een daling van de leg met meer dan 5 % die langer dan twee dagen duurt;

-          klinische tekenen of letsels bij post‐mortem onderzoek die wijzen op aviaire influenza of de ziekte van Newcastle.

 

Maatregelen die van toepassing zijn op het niveau van de pluimveehouderijen

In alle geregistreerde pluimveebedrijven en alle broeierijen gelden de volgende maatregelen:

1.       Aan de ingangen en uitgangen van elke pluimveestal en het bedrijf moet een ontsmettingsvoetbad met een toegelaten biocide worden geplaatst.

 

2.       De toegang tot een pluimveestal of een broeierij is verboden aan alle personen die niet tot het bedrijf behoren. De verantwoordelijke treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen. Dat verbod geldt niet voor:

-          het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering;

-          de bedrijfsdierenarts;

-          het personeel van het Voedselagentschap en de personen die in opdracht ervan werken;

-          het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die in opdracht ervan werken.

Deze personen moeten bedrijfseigen laarzen en kledij of overkledij aantrekken voordat zij de pluimveestal of de broeierij betreden en moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het aviaire influenzavirus te vermijden.Elke verantwoordelijke moet een register van bezoeken bijhouden met vermelding van de datum en het uur van het bezoek, naam en adres van de bezoeker, de nummerplaat van de wagen, de reden van het bezoek alsook het al of niet betreden hebben van de stallen. In het register worden in chronologische volgorde alle personen ingeschreven die de pluimveestal of de broeierij betreden. De bedrijfsdierenarts moet dit register bij elk bezoek dateren en ondertekenen.

3.       Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

4.       Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

 

Bijkomende maatregelen geldend in gevoelige natuurgebieden

1.       Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

2.       Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

 3.       Eenden en ganzen moeten van het andere pluimvee gescheiden worden.

 4.       Het Voedselagentschap kan bijkomende klinische, pathologische, serologische of virologische onderzoeken voorschrijven.

De beschrijving van deze gebieden kan geraadpleegd worden op de website www.favv.be of kan op eenvoudige aanvraag bij het Voedselagentschap bekomen worden.

Posted on August 31, 2018 .

03/08/2018 Vragen en antwoorden ziekte van Newcastle

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE

1.     Welke vogels vallen onder pluimvee?

2.     Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?

3.     Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle?

4.     Is de ziekte gevaarlijk voor de mens?

5.     Zijn verzamelingen met pluimvee nog toegelaten in België?

6.     Kunnen hobbyhouders nog pluimvee kopen of verkopen in België?

7.     Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een verzameling van vogels verschillend van pluimvee te organiseren?

8.     Moet ik mijn pluimvee ophokken?

9.     Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?

 

1.    Welke vogels vallen onder pluimvee?

Onder pluimvee wordt verstaan kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen, loopvogels en duiven met uitzondering van wedstrijdduiven.

2.    Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle?

De ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk voor kippen en kalkoenen. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig: ademhalingsproblemen, stoornissen van het spijsverteringsstelsel, verminderde eetlust, sufheid en verminderde leg kunnen symptomen zijn van Newcastle.

Bij besmetting met een erg agressieve stam treden ook zenuwsymptomen en een massale sterfte op.

3.    Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle?

Alle vogels zijn in principe gevoelig voor de ziekte van Newcastle. Pluimvee is in het algemeen zeer gevoelig voor het virus en zal gewoonlijk snel en massaal ziektetekens en sterfte vertonen.

4.    Is de ziekte gevaarlijk voor de mens?

De mens is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid.

5.    Zijn verzamelingen met pluimvee nog toegelaten in België?

Verzamelingen waarop pluimvee aanwezig is, zoals markten, tentoonstellingen, beurzen en wedstrijden zijn niet toegelaten. Ook het blootstellen van pluimvee op publiek toegankelijke plaatsen is verboden

Verzamelingen van alle andere in gevangenschap gehouden vogels zoals duivenwedstrijden, vinkenzettingen, tentoonstellingen van zang‐ en siervogels verschillend van pluimvee, beurzen van papegaaien, parkieten,… zijn nog steeds toegelaten, behalve in de zones afgebakend rond de besmettingen.

Op het moment dat het beschermingsgebied rond een besmetting versmelt met het toezichtsgebied is ook in dit nieuwe toezichtsgebied het verzamelen van alle andere in gevangenschap gehouden vogels toegelaten. Deze zones worden op de overzichtskaart weergegeven in het blauw.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1yZxArLROaA9E4RvGxodgTchlY5mD PCB7&ll=50.93394716571936%2C3.278463203731235&z=15

 

Als uitzondering op het verzamelverbod voor pluimvee kunnen professionele pluimveehandelaars vanaf 1 augustus 2018 hun activiteiten op commerciële verzamelingen, met inbegrip op markten, hervatten en is de verkoop van hobbypluimvee aan hobbyhouders terug mogelijk. Deze afwijkingen zijn uitsluitend toegelaten aan professionele pluimveehandelaars die moeten voldoen aan zeer strikte voorwaarden.

6.    Kunnen hobbyhouders nog pluimvee kopen of verkopen in België?

Momenteel geldt er een verbod om pluimvee te commercialiseren of over te dragen door en naar hobbyhouders, nl. verkoop, uitwisselen, afstaan, enz. van dieren tussen hobbyhouders; aankoop of overname van dieren van hobbyhouders door professionele verkopers. Als uitzondering op het verzamelverbod voor pluimvee kunnen professionele pluimveehandelaars vanaf 1 augustus 2018 hun activiteiten op commerciële verzamelingen, met inbegrip op markten, hervatten en is de verkoop van hobbypluimvee aan hobbyhouders terug mogelijk. Deze afwijkingen zijn uitsluitend toegelaten aan professionele pluimveehandelaars die moeten voldoen aan zeer strikte voorwaarden.

Verkoop van pluimvee via winkels waar pluimvee – meestal op bestelling – verkocht wordt, genre Aveve, Horta, Tom&Co, wordt eveneens terug toegelaten op voorwaarde dat het pluimvee strikt geleverd wordt via het handelscircuit en er geen houderij gevestigd is aan het betrokken verkooppunt.

De rechtstreekse verkoop aan particulieren vanop een professioneel pluimveebedrijf is eveneens mogelijk, zonder tussenstap via de pluimveehandel

7.    Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een verzameling van vogels verschillend van pluimvee te organiseren?

Verzamelingen van andere in gevangenschap gehouden vogels, andere dan openbare markten, zijn uitsluitend toegelaten onder de volgende voorwaarden:

a)     De verzameling vindt plaats buiten de gebieden afgebakend rond de besmettingen;

b)     de aanwezigheid van alle pluimvee is er verboden;

c)     de organisator van de verzameling registreert zich bij het Voedselagentschap (lokale controle-eenheid, LCE) ten minste 48 uur voor aanvang van de verzameling;

d)     de organisator van de verzameling houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders die met hun dieren deelnemen aan de verzameling. Die lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden;

e)     de verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangesteld is door de organisator van de verzameling. De organisator deelt de naam van de aangestelde erkende dierenarts mee aan de betrokken LCE voor aanvang van de verzameling;

8.    Moet ik mijn pluimvee ophokken?

De ophokregeling is verplicht voor alle pluimvee van zowel hobbyhouders als professionele pluimveehouders in de 500-meterzone rondom een haard van Newcastle bij professionele pluimveehouders. Rondom zulke zone ligt ook een beschermingsgebied (3 km) en een toezichtsgebied (10 km).

Het ophokken van pluimvee is echter niet verplicht in de 500-meterzone rondom een haard van Newcastle aangetroffen bij een particulier of hobbyhouder. Het ophokken mag in gesloten gebouwen, maar ook onder netten gebeuren.

9.    Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven?

In elke 500-meterzone dient hij een inventaris van zijn duiven op te stellen en aan de gemeente door te geven. Ook moet hij zijn duiven vaccineren of een bewijs van geldige vaccinatie voorleggen.

In elke 500-meterzone en in een beschermingsgebied (BG) en toezichtsgebied (TG), afgebakend rondom een haard van Newcastle bij professionele pluimveehouders, heerst er een verplaatsingsverbod en verzamelverbod. Deelname aan wedstrijden van duivenhouders gelegen in deze gebieden is dus verboden.

Vanaf het moment dat het beschermingsgebied toezichtsgebied wordt, 21 dagen na het afbakenen van het BG, zijn er versoepelingen van de maatregelen in het TG en is deelname aan wedstrijden terug toegelaten. Deze data worden gepubliceerd op de website van het FAVV en deze zones worden op de overzichtskaart weergegeven in het blauw.

 Er is geen ophokplicht voor duiven.

Alle duiven moeten gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle wanneer ze deelnemen aan wedstrijden of andere verzamelingen.

Posted on August 4, 2018 .

03/08/2018 Maatregelen in Momignies naar aanleiding van nieuwe besmetting ziekte van Newcastle

Maatregelen in Momignies (Henegouwen) naar aanleiding van een nieuwe besmetting met de ziekte van Newcastle bij een hobbyhouder. 
Aanpassen of opheffen van de zones en de maatregelen in Zulte (Oost-Vlaanderen) en Theux (Luik). (01/08/2018)

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft gisteren, 31 juli 2018, de ziekte van Newcastle vastgesteld bij sierpluimvee van een hobbyhouder in de gemeente Momignies (Henegouwen). Deze besmetting komt bovenop de al 19 gekende besmettingen (16 bij hobbyhouders en 3 op professionele pluimveehouderijen), die sinds 26 april werden vastgesteld.

Rond de besmetting bij de hobbyhouder is zoals gebruikelijk een beschermingsgebied met een straal van 500 m afgebakend. Daarin gelden de volgende maatregelen: 

 • Elke houder van pluimvee of duiven moet een inventaris van zijn dieren aan de burgemeester overmaken.
 • Elke houder moet zijn pluimvee en duiven laten vaccineren (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) of een bewijs van een recente geldige vaccinatie voorleggen.
 • Er is een vervoersverbod voor pluimvee en duiven.
 • Er mogen geen verzamelingen met vogels worden georganiseerd. 

Deze maatregelen gelden gedurende ten minste 21 dagen.


Het FAVV heft vandaag de maatregelen op rond de besmetting, die in juni was vastgesteld bij een hobbyhouder in Theux (Luik). Het Agentschap heeft afgelopen maandag ook de zones aangepast die begin juli werden afgebakend in Zulte (Oost-Vlaanderen). In een deel van deze zone Zulte werden de maatregelen versoepeld.

Het Voedselagentschap heeft in de afgelopen weken al de maatregelen rond 6 besmettingen bij hobbyhouders volledig opgeheven en de zones rond de professionele uitbraak in Haaltert (Oost-Vlaanderen) aangepast.

Nu is de situatie ook rond de besmettingen in Theux (Luik) en Zulte (Oost-Vlaanderen) gunstig geëvolueerd:

 • In Theux is de situatie volledig onder controle. De maatregelen daar zijn dan ook vandaag opgeheven.
 • In Zulte is de 3 km-zone rond de uitbraak met de 10 km-zone versmolten. De maatregelen voor hobbyhouders zijn er versoepeld, maar enkel voor het gedeelte van de zones dat niet overlapt met de zones rond de uitbraak in Waregem:
  • Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is niet langer aan beperkingen onderworpen.
  • Het verzamelen van andere vogels dan pluimvee is opnieuw toegestaan. Hierdoor kunnen sportduiven deelnemen aan wedstrijdvluchten en zijn daar onder meer tentoonstellingen, prijskampen en verkopen met andere vogels dan pluimvee weer mogelijk.


De maatregelen in de zones rond andere besmettingen worden voorlopig niet aangepast. Ook blijvende de algemene beperkingen voor het verhandelen en verzamelen van hobbypluimvee in heel België van kracht. Vanaf vandaag, 1 augustus, kunnen professionele handelaars wel opnieuw onder welbepaalde voorwaarden verkopen aan particulieren, zowel op hun bedrijf als op markten en andere commerciële verzamelingen. 


Meer detail over de maatregelen is terug te vinden op Newcastle disease
Meldpunt voor de consument:
 0800/13.550

 

Posted on August 4, 2018 .

30/07/2018 verlenging verbod verhandelen van hobbypluimvee

NEWCASTLE DISEASE (NCD): VERLENGING VAN DE ALGEMENE MAATREGELEN – DE VERKOOP VAN PLUIMVEE DOOR PROFESSIONELE PLUIMVEEHANDELAARS AAN HOBBYHOUDERS KAN ECHTER ONDER STRIKTE VOORWAARDEN WORDEN HERVAT.

Het Agentschap heeft op 2 juli naar aanleiding van verschillende uitbraken van ND bij hobbyhouders door middel van een officiële noodbeslissing een verbod ingesteld voor 30 dagen op het verzamelen van pluimvee en hobbypluimvee, met uitzondering van reisduiven, en de verkoop van deze dieren naar en door hobbyhouders.

Gezien de evolutie van de situatie, zullen deze maatregelen vanaf 1 augustus door middel van een ministerieel besluit grotendeels worden verlengd. Er is tegelijk een derogatie om de verkoop van hobbypluimvee aan hobbyhouders mogelijk te maken, maar uitsluitend door professionele pluimveehandelaars die aan zeer strikte voorwaarden voldoen.


A. Zijn vanaf 1st augustus weer toegelaten:

 1. Voor de pluimveehandelaars

  Toegelaten enkel en alleen voor professionele pluimveehandelaars onder strikte bijkomende voorwaarden:
  • de deelname aan commerciële verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee, met inbegrip van markten;
  • de verkoop aan hobbyhouders.


De strikte bijkomende voorwaarden voor pluimveehandelaars (meer in detail terug te vinden op de website van het FAVV1 ) :

  • Het pluimvee dat aanwezig is op het bedrijf van de pluimveehandelaar en dat door hem wordt verhandeld, is enkel en alleen en rechtstreeks afkomstig van professionele bedrijven. Het pluimvee werd op deze bedrijven volledig gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle. Voor elk vervoer naar de inrichting van de pluimveehandelaar werd een papieren verplaatsingsdocument met het luik “vaccinatie” opgemaakt.
  • Indien de pluimveehandelaar wenst deel te nemen aan een commerciële verzameling van pluimvee en hobbypluimvee dient hij een nieuw verplaatsingsdocument op te maken (hier geen luik vaccinatie). Op elke verzameling moet de pluimveehandelaar per te koop gesteld lot pluimvee en hobbypluimvee wel ook de eerdere verplaatsingsdocumenten met het luik “vaccinatie” bijhebben en deze op vraag kunnen voorleggen.
  • De pluimveehandelaar dient elke vrijdag de planning van al zijn deelnames aan verzamelingen in de daaropvolgende week over te maken aan de LCE van FAVV die bevoegd is voor de gemeente waar hij is gevestigd. Hij mag enkel deelnemen aan verzamelingen die in die planning zijn opgenomen.
  • Indien de pluimveehandelaar nog pluimvee en hobbypluimvee heeft op zijn bedrijf van vóór de beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 2 juli 2018 en die niet afkomstig zijn van de professionele bedrijven, mogen deze niet verhandeld worden, tenzij ze een volledige vaccinatie hebben ondergaan tegen de ziekte van Newcastle. Bovendien dienen zij ook apart gehouden te worden van het pluimvee hernomen in het eerste punt.
  • De pluimveehandelaar dient van alle pluimvee en vogels (dus hobbypluimvee inbegrepen) die hij houdt op zijn bedrijf een register bij te houden (de gegevens van het register zijn gedetailleerd terug te vinden op de website van het FAVV1).
  • De pluimveehandelaar dient elk gestorven dier over te brengen of te laten overbrengen naar het laboratorium van een erkende vereniging voor onderzoek op de ziekte van Newcastle en aviaire influenza. De kosten van de analyses zijn ten laste van het Agentschap, deze om het kadaver naar het labo te voeren voor de handelaar.
 1. Voor de hobbyhouders

  Dit besluit betekent een versoepeling van de maatregelen voor hobbyhouders aangezien deze opnieuw de mogelijkheid hebben om hobbypluimvee aan te kopen op markten of op het bedrijf van de pluimveehandelaars die voldoen aan de strikte voorwaarden.B. Blijven verboden:


Voor pluimveehandelaars en hobbyhouders

  • het organiseren van niet commerciële verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee;
  • het verhandelen van hobbypluimvee door houders op en tussen hobbyhouderijen;
  • de opkoop van hobbypluimvee door pluimveehandelaars bij houders op hobbyhouderijen.


Tenzij door overmacht of op bevel van de bevoegde overheid, is het vervoerders en handelaars steeds verboden om pluimvee over te laden tussen voertuigen, tenzij op het bedrijf van een pluimveehandelaar, waar de aankomst van het pluimvee wordt geregistreerd vóór het overladen en voor elk nieuw vertrek een nieuw verplaatsingsdocument wordt opgesteld.Informatie:
1
Meer informatie en details over de voorwaarden zijn terug te vinden op:
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/

Posted on July 31, 2018 .

27/07/2018 update ziekte van Newcastle

Ziekte van newcastle: Aanpassen van de zones afgebakend op 4 juli in Haaltert (Oost-Vlaanderen) en versoepelen van de maatregelen daarin.
Opheffen van de maatregelen in het beperkingsgebied afgebakend op 6 juli in Morlanwelz (Henegouwen). (30/07/2018)

Het Voedselagentschap (FAVV) past vandaag, donderdag 26 juli, de zones aan die op 4 juli 2018 werden afgebakend rond een uitbraak van de ziekte van Newcastle in Haaltert (Oost-Vlaanderen). Daarbij wordt de 3 km-zone (beschermingsgebied) volledig opgenomen in de 10 km-zone (toezichtsgebied). In deze 10 km-zone worden tegelijk de maatregelen versoepeld.
Het FAVV heft bovendien morgen, vrijdag 27 juli, de 500 m-zone op die op 6 juli in Morlanwelz (Henegouwen) was afgebakend, nadat daar bij sierpluimvee van een hobbyhouder een besmetting was vastgesteld.
Het Voedselagentschap heeft sinds 26 april 2018 al 19 besmettingen met de ziekte van Newcastle vastgesteld: 16 bij sierpluimvee van hobbyhouders en 3 op commerciële pluimveehouderijen. In de afgelopen weken werden de maatregelen rond 4 besmettingen bij hobbyhouders al volledig opgeheven.
Nu is de situatie ook in Haaltert (beide Oost-Vlaanderen) en in Morlanwelz (Henegouwen) gunstig geëvolueerd, zodat ook daar de maatregelen kunnen versoepeld of opgeheven worden:In Haaltert versmelt de 3 km-zone met de 10 km-zone. In deze aangepaste 10 km-zone worden tegelijk de maatregelen voor hobbyhouders versoepeld: Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is niet langer aan beperkingen onderworpen.Het verzamelen van andere vogels dan pluimvee is opnieuw toegestaan. Hierdoor kunnen sportduiven in deze zone deelnemen aan wedstrijdvluchten en zijn onder meer tentoonstellingen, prijskampen en verkopen met andere vogels dan pluimvee weer mogelijk.

Ook de 500 m-zone van Erpe-Mere, wordt tegelijk opgeheven en opgeslorpt door de 10 km-zone.
In de 10 km-zone rond Haaltert zijn nu nog enkel aanvullende, strengere maatregelen van kracht in de 500 m-zone die op 16 juli werd afgebakend rond een besmetting bij een hobbyhouder in Ninove.

In Morlanwelz (Henegouwen) is de besmetting, die op 6 juli werd ontdekt bij een hobbyhouder, opgelost. Daar worden de maatregelen, morgen, vrijdag 27 juli, opgeheven.
De maatregelen in de zones rond andere besmettingen worden voorlopig niet aangepast. Ook de algemene maatregelen, die op 2 juli opgelegd werden voor alle hobbypluimvee in België, blijven voorlopig ongewijzigd van kracht, minstens tot einde deze maand. Het gaat om een verbod op verzamelingen met pluimvee en een verbod op verhandelen van dergelijke hobbyvogels naar en door particulieren.
Het Voedselagentschap evalueert de situatie dagelijks. Het voert bij elke besmetting een onderzoek om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Het Agentschap volgt nauwgezet de situatie op en vraagt aan de pluimveesector en alle hobbyhouders om waakzaam te zijn en de maatregelen strikt op te volgen. Particulieren kunnen contact opnemen met hun dierenarts indien ze problemen vaststellen bij hun dieren.

Meer detail over de maatregelen is terug te vinden op Newcastle disease
Meldpunt voor de consument: 0800/13.550

Posted on July 27, 2018 .

21/07/2018 nieuwe besmetting ziekte van Newcastle

Nieuwe besmettingen van de ziekte van Newcastle bij hobbyhouders in de gemeenten Lessines (Henegouwen) en Meix-devant-Virton (Luxemburg).
Afbakening van nieuwe beperkingsgebieden met bijhorende maatregelen.
Opheffen van de maatregelen in het beperkingsgebied afgebakend op 14 juni in Kessel (Antwerpen). (20/07/2018)

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft vandaag, 20 juli 2018, de ziekte van Newcastle vastgesteld bij sierpluimvee van hobbyhouders in de gemeenten Lessines (Henegouwen) en Meix-devant-Virton (Luxemburg) Deze besmettingen komen bovenop de 17 al gekende besmettingen, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld.

Rond de beide besmettingen bij de hobbyhouders werd telkens een beschermingsgebied met een straal van 500 m afgebakend. Daarin gelden volgende maatregelen:

 • Elke houder van pluimvee of duiven moet een inventaris van zijn dieren aan de burgemeester overmaken.
 • Elke houder moet zijn pluimvee en duiven laten vaccineren (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) of een bewijs van geldige vaccinatie voorleggen.
 • Er is een vervoersverbod voor pluimvee en duiven.

Alle maatregelen gelden gedurende ten minste 21 dagen.

Eerder deze maand (vanaf 2 juli 2018) werden al algemene maatregelen opgelegd voor alle hobbypluimvee in België. Deze bestaande maatregelen blijven ongewijzigd van kracht minstens tot einde deze maand. Het gaat om een verbod op verzamelingen en een verbod op verhandelen van dergelijke hobbyvogels naar en door particulieren.

Ondertussen is de situatie in Kessel (Antwerpen), waar een besmetting bij een hobbyhouder werd vastgesteld, opgelost. Daarom zijn daar de maatregelen, opgelegd aan alle hobbyhouders van pluimvee en vogels in een straal van 500 m rond de besmetting, vandaag opgeheven.

Het Voedselagentschap voert bij elke besmetting een onderzoek om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Het Agentschap volgt nauwgezet de situatie op en vraagt aan de pluimveesector en alle hobbyhouders om waakzaam te zijn en de maatregelen strikt op te volgen. Particulieren kunnen contact opnemen met hun dierenarts indien ze problemen vaststellen bij hun dieren.

Meer detail over de maatregelen is terug te vinden op Newcastle disease
Meldpunt voor de consument: 0800/13.550

 

Posted on July 21, 2018 .

18/07/2018 Nieuw geval ziekte van Newcastle Waregem

NIEUW GEVAL VAN DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE OP EEN OPFOKBEDRIJF IN DE GEMEENTE WAREGEM (WEST-VLAANDEREN). AFBAKENING VAN NIEUWE BEPERKINGSGEBIEDEN MET BIJHORENDE MAATREGELEN. OPHEFFEN VAN DE MAATREGELEN IN HET BEPERKINGSGEBIED AFGEBAKEND OP 22 JUNI IN VILLERS-LA-VILLE (WAALS-BRABANT).

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft vandaag, 17 juli 2018, de ziekte van Newcastle vastgesteld bij pluimvee van een opfokbedrijf in de gemeente Waregem (West-Vlaanderen). Deze besmettingen komt bovenop de 16 al gekende besmettingen, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld.

Rond de besmetting op de professionele pluimveehouderij in Waregem werden een zone met een straal van 500 meter, een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend.

* In de 3 en de 10 km-zones is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren. Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap. In deze zones zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden.

* In de zone van 500 m rond de besmetting moet bovendien alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als op professionele bedrijven, opgehokt en gevaccineerd worden. Tevens dient hier ook elke hobbyhouder een inventaris van zijn pluimvee over te maken aan de gemeente.

Alle maatregelen gelden gedurende ten minste 21 dagen

Eerder deze maand (vanaf 2 juli 2018) werden al algemene maatregelen opgelegd voor alle hobbypluimvee in België. Deze bestaande maatregelen blijven ongewijzigd van kracht ten minste tot einde deze maand. Het gaat om een verbod op verzamelingen en een verbod op verhandelen van dergelijke hobbyvogels naar en door particulieren.

Ondertussen is de situatie in Villers-la-Ville (Waals-Brabant), waar op 22 juni een besmetting bij een hobbyhouder werd vastgesteld, opgelost. Daarom zijn daar de verschillende maatregelen, opgelegd aan alle hobbyhouders van pluimvee en vogels in een straal van 500 m rond de besmetting, vandaag opgeheven.

Het Voedselagentschap voert bij elke besmetting een onderzoek om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Het Agentschap volgt nauwgezet de situatie op en vraagt aan de pluimveesector en alle hobbyhouders om waakzaam te zijn en de maatregelen strikt op te volgen. Particulieren kunnen contact opnemen met hun dierenarts indien ze problemen vaststellen bij hun dieren. Meer detail over de maatregelen is terug te vinden op Newcastle disease

Contact voor consument: Meldpunt FAVV: 0800/13.550

Het FAVV-newsletterteam.

Posted on July 18, 2018 .

16/07/2018 Nieuw bestmetting ziekte van Newcastle

NIEUWE BESMETTINGEN VAN DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE BIJ HOBBYHOUDERS IN GEMEENTEN NINOVE EN EEKLO (OOST-VLAANDEREN) AFBAKENING VAN NIEUWE BEPERKINGSGEBIEDEN MET BIJHORENDE MAATREGELEN Het Voedselagentschap (FAVV) heeft vandaag, 16 juli 2018, de ziekte van Newcastle vastgesteld bij sierpluimvee van hobbyhouders in de gemeenten Ninove en Eeklo (Oost-Vlaanderen) Deze besmettingen komen bovenop de 14 al gekende besmettingen, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld.

Rond de beide besmettingen bij de hobbyhouders werd telkens een beschermingsgebied met een straal van 500 m afgebakend. Daarin gelden volgende maatregelen:

* Elke houder van pluimvee of duiven moet een inventaris van zijn dieren aan de burgemeester overmaken.

* Elke houder moet zijn pluimvee en duiven laten vaccineren (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) of een bewijs van geldige vaccinatie voorleggen.

* Er is een vervoersverbod voor pluimvee en duiven.

Alle maatregelen gelden gedurende ten minste 21 dagen

Eerder deze maand (vanaf 2 juli 2018) werden al algemene maatregelen opgelegd voor alle hobbypluimvee in België. Deze bestaande maatregelen blijven ongewijzigd van kracht minstens tot einde deze maand. Het gaat om een verbod op verzamelingen en een verbod op verhandelen van dergelijke hobbyvogels naar en door particulieren.

Het Voedselagentschap voert bij elke besmetting een onderzoek om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Het Agentschap volgt nauwgezet de situatie op en vraagt aan de pluimveesector en alle hobbyhouders om waakzaam te zijn en de maatregelen strikt op te volgen. Particulieren kunnen contact opnemen met hun dierenarts indien ze problemen vaststellen bij hun dieren. Meer detail over de maatregelen is terug te vinden op Newcastle disease

 

Contact voor consument: Meldpunt FAVV: 0800/13.550

Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers: woordvoerder (0475/83.47.74)

Het FAVV-newsletterteam.

Posted on July 18, 2018 .

13/07/2018 Nieuw geval van de ziekte van Newcastle in Beersel

Nieuw geval van de ziekte van Newcastle bij een hobbyhouder in Beersel. Afbakening van een nieuw beperkingsgebied met bijhorende maatregelen. Opheffen van de maatregelen in de 2 beperkingsgebieden afgebakend op 15 juni in Soignies en Verviers (13/07/2018)

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft vandaag, 13 juli 2018, de ziekte van Newcastle vastgesteld bij een hobbyhouder in de gemeente Beersel. Deze besmetting komt bovenop de 13 al gekende besmettingen, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld. Rond de besmetting bij de hobbyhouder is een beschermingsgebied met een straal van 500 m afgebakend.

Daarin gelden de volgende maatregelen:

* Elke houder van pluimvee of duiven moet een inventaris van zijn dieren aan de burgemeester overmaken.
* Elke houder moet zijn pluimvee en duiven laten vaccineren (met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels) of een bewijs van geldige vaccinatie voorleggen.
* Er is een vervoersverbod voor pluimvee en duiven. Deze maatregelen gelden gedurende ten minste 21 dagen Eerder, op 15 juni, werden gelijkaardige maatregelen opgelegd aan alle hobbyhouders van pluimvee en vogels in een straal van 500 m rond besmettingen in Verviers en Soignies. Aangezien de situatie daar opgelost is, zijn de maatregelen in deze beide zones vandaag opgeheven. Het Voedselagentschap voert bij elke besmetting een onderzoek om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht. De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in. Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Meer detail over de maatregelen is terug te vinden op Newcastle disease Meldpunt voor de consument: 0800/13.550

Posted on July 15, 2018 .

11/07/2018 vragen en antwoorden in verband met de ziekte van newcastle

VRAGEN EN ANTWOORDEN IN VERBAND MET DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE

1. Welke vogels vallen onder pluimvee? Onder pluimvee wordt verstaan kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, fazanten, patrijzen, loopvogels en duiven met uitzondering van wedstrijdduiven.

2. Wat zijn de symptomen van de ziekte van Newcastle? De ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk voor kippen en kalkoenen. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig: ademhalingsproblemen, stoornissen van het spijsverteringsstelsel, verminderde eetlust, sufheid en verminderde leg kunnen symptomen zijn van Newcastle. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden ook zenuwsymptomen en een massale sterfte op.

3. Zijn alle vogels gevoelig voor de ziekte van Newcastle? Alle vogels zijn in principe gevoelig voor de ziekte van Newcastle. Pluimvee is in het algemeen zeer gevoelig voor het virus en zal gewoonlijk snel en massaal ziektetekens en sterfte vertonen.

4. Is de ziekte gevaarlijk voor de mens? De mens is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid.

5. Zijn verzamelingen met pluimvee nog toegelaten in België? Nee, verzamelingen waarop pluimvee aanwezig is, zijn niet meer toegelaten in België. Onder verzamelingen verstaat men markten, tentoonstellingen, beurzen, wedstrijden,… FAQ – v.01 – 20180710 2/3 Ook het blootstellen van pluimvee op publiek toegankelijke plaatsen is verboden. Verzamelingen van alle andere in gevangenschap gehouden vogels zoals duivenwedstrijden, vinkenzettingen, tentoonstellingen van zang‐ en siervogels verschillend van pluimvee, beurzen van papegaaien, parkieten,… zijn nog steeds toegelaten, behalve in de zones afgebakend rond de besmettingen.

6. Kunnen hobbyhouders nog pluimvee kopen of verkopen in België? Nee, momenteel geldt er een verbod om pluimvee over te dragen van, door en naar hobbyhouders, nl.

• overdracht van dieren door professionele verkopers (handelaars, winkels, verkooppunten, thuisverkoop van op een pluimveebedrijf, enz.) naar hobbyhouders;

• verkoop, uitwisselen, afstaan, enz. van dieren tussen hobbyhouders;

• aankoop of overname van dieren van hobbyhouders door professionele verkopers.

7. Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een verzameling van vogels verschillend van pluimvee te organiseren? Verzamelingen van andere in gevangenschap gehouden vogels, andere dan openbare markten, zijn uitsluitend toegelaten onder de volgende voorwaarden:

a) De verzameling vindt plaats buiten de gebieden afgebakend rond de besmettingen;

b) de aanwezigheid van alle pluimvee is er verboden;

c) de organisator van de verzameling registreert zich bij het Voedselagentschap (lokale controle-eenheid, LCE) ten minste 48 uur voor aanvang van de verzameling;

d) de organisator van de verzameling houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders die met hun dieren deelnemen aan de verzameling. Die lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden;

e) de verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangesteld is door de organisator van de verzameling. De organisator deelt de naam van de aangestelde erkende dierenarts mee aan de betrokken LCE voor aanvang van de verzameling;

8. Moet ik mijn pluimvee ophokken? De ophokregeling is verplicht voor alle pluimvee van zowel hobbyhouders als professionele pluimveehouders in de 500-meterzone rondom een haard van Newcastle bij professionele pluimveehouders. Rondom zulke zone ligt ook een beschermingsgebied (3 km) en een toezichtsgebied (10 km). Het ophokken van pluimvee is echter niet verplicht in de 500-meterzone rondom een haard van Newcastle aangetroffen bij een particulier of hobbyhouder. Het ophokken mag in gesloten gebouwen, maar ook onder netten gebeuren.

9. Wat zijn mijn verplichtingen als houder van wedstrijdduiven? In de 500-meterzone dient hij een inventaris van zijn duiven op te stellen en aan de gemeente door te geven. FAQ – v.01 – 20180710 3/3 In de afgebakende gebieden heerst er een verplaatsingsverbod en verzamelverbod. Deelname aan wedstrijden van duivenhouders gelegen in deze gebieden is dus verboden. Er is geen ophokplicht voor duiven. Alle duiven moeten gevaccineerd zijn tegen de ziekte van Newcastle wanneer ze deelnemen aan wedstrijden of andere verzamelingen.

Posted on July 11, 2018 .

10/07/2018 Nieuw geval van de ziekte van Newcastle

Nieuw geval van de ziekte van Newcastle in Zulte (Oost-Vlaanderen) Afbakening van nieuw beperkingsgebied met bijhorende maatregelen

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft afgelopen weekend de ziekte van Newcastle vastgesteld bij pluimvee van een opfokbedrijf in de gemeente Zulte (Oost-Vlaanderen). Deze besmetting komt bovenop de 12 al gekende besmettingen, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld.

Rond de besmettingen op het professionele pluimveebedrijf in Zulte werden een zone met een straal van 500 meter, een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend.

* In de 3 en de 10 km-zones is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren. Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap. In deze zones zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden.

* In de zone van 500 m rond de besmetting moet bovendien alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als op professionele bedrijven, opgehokt en gevaccineerd worden. Tevens dient hier ook elke hobbyhouder een inventaris van zijn pluimvee over te maken aan de gemeente.

Alle maatregelen gelden gedurende ten minste 21 dagen

Vorige week (vanaf 2 juli 2018) werden al op basis van de resultaten van het onderzoek van de besmettingen bij hobbyhouders nieuwe maatregelen opgelegd voor alle hobbypluimvee in België. Deze al bestaande maatregelen blijven ongewijzigd van kracht. Het gaat om een verbod op verzamelingen en een verbod op verkoop van dieren naar en tussen particulieren.

Het Voedselagentschap voert bij elke besmetting een onderzoek om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Het Agentschap volgt nauwgezet de situatie op en vraagt aan de pluimveesector en alle hobbyhouders om waakzaam te zijn en de maatregelen strikt op te volgen. Particulieren kunnen contact opnemen met hun dierenarts indien ze problemen vaststellen bij hun dieren. Meer detail over de maatregelen is terug te vinden op Newcastle disease

 

Contact voor consument: Meldpunt FAVV: 0800/13.550

Het FAVV-newsletterteam.

Posted on July 11, 2018 .

5/07/2018 ziekte van Newcastle bij een pluimveehandel

Geval van de ziekte van Newcastle bij een pluimveehandel in de gemeente Haaltert (Oost-Vlaanderen). Afbakening van nieuwe beperkingsgebieden met bijhorende maatregelen

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft de ziekte van Newcastle vastgesteld bij pluimvee van een pluimveehandel in de gemeente Haaltert (Oost-Vlaanderen). Deze besmetting komt bovenop de 10 al gekende besmettingen bij hobbyhouders, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld.

Vandaag, 4 juli 2018, is de ziekte van Newcastle bevestigd bij een pluimveehandel in Haaltert. Rond deze haard werd een zone met een straal van 500 meter, een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend.

* In de 3 en de 10 km-zones is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren. Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap. In deze zones zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden.

* In de zone van 500 m rond de besmetting moet bovendien alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als op professionele bedrijven, opgehokt en gevaccineerd worden. Tevens dient hier ook elke hobbyhouder een inventaris van zijn pluimvee over te maken aan de gemeente.

Deze maatregelen gelden gedurende 21 dagen. Meer detail over de maatregelen is terug te vinden op Newcastle disease

Eerder deze week (vanaf 2 juli 2018) werden al op basis van de resultaten van het onderzoek van de besmettingen bij hobbyhouders nieuwe maatregelen opgelegd voor alle hobbypluimvee in België. Deze al bestaande maatregelen blijven ongewijzigd van kracht. Het gaat over het verbod op verzamelingen en verkoop naar en tussen particulieren.

Het Voedselagentschap voert bij elke besmetting een epidemiologisch onderzoek om de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht. Het is essentieel dat zowel professionnele- als hobby houder van pluimvee of vogels in de afgebakende zones, de opgelegde maatregelen nauwgezet toepast om de verdere verspreiding van de ziekte te vermijden. Het Agentschap roept alle pluimvee- en vogelhouders op tot waakzaamheid.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Het agentschap volgt nauwgezet de situatie op, en vraagt aan de pluimveesector en alle hobbyhouders om de maatregelen strikt op te volgen. Particulieren kunnen contact opnemen met hun dierenarts bij vragen.

Federaal Minister van Landbouw, Denis Ducarme: "Ik herinner eraan dat wanneer er in het kader van de bestrijding van de ziekte van Newcastle pluimvee wordt opgeruimd in opdracht van het FAVV, er voor zowel de professionele houders als de hobbyhouders een systeem van compensaties voor de gedode dieren bestaat. Dit jaar is hiervoor niet minder dan 900.000 euro voorzien voor de pluimveesector."

Het FAVV-newsletterteam.

Posted on July 9, 2018 .