Engagementsverklaring NEEN tegen vergiftigd lokaas

In het kader van de strijd tegen het moedwillig gebruik van vergiftigd lokaas, worden volgende engagementen aangegaan door de ondertekenende partijen:

1.      Alle betrokkenen zijn het er over eens dat de geldende wetgeving op zich voldoende duidelijk is. Bij autopsie van vergiftigde dieren worden werkzame stoffen aangetroffen die wettelijk noch verkocht, noch bezeten, noch gebruikt mogen worden. Bezitters van producten (in stock) die niet langer geautoriseerd zijn in de Europese Unie, moeten voldoen aan de wettelijke inleveringsplicht. In het kader van de Vlaamse natuurregelgeving geldt een algemeen verbod op het gebruiken van vergiftigd lokaas om dieren te doden. In het kader van de Vlaamse Dierenwelzijnswet mogen dieren bovendien enkel gedood worden volgens de minst pijnlijke methode en, tenzij in geval van heirkracht, na voorafgaande bedwelming van het dier. Voor de bestrijding van schadelijke organismen mag enkel de meest selectieve, de snelste en de voor het dier minst pijnlijke methode gebruikt worden. Het bewust viseren van o.a. huisdieren en roofdieren en het gebruik van vergiftigd lokaas op een dergelijke manier dat ook andere dieren dan het bestreden ongedierte risico lopen, zijn dan ook verboden.

2.      Burgers die vandaag nog over verboden werkzame stoffen beschikken, bijvoorbeeld aldicarb (merknaam Temik Regent Plus), worden opgeroepen om deze onverwijld alsnog in te leveren. Professionelen kunnen hiervoor terecht bij AgriRecover (www.agrirecover.eu), dat periodiek lege verpakkingen en vervallen producten ophaalt bij de bedrijven. Burgers en particulieren moeten het product inleveren bij het inzamelpunt voor Klein Gevaarlijk Afval (KGA) van de gemeente, dat is meestal het containerpark.

3.      Op het niet-inleveren van verboden producten of het gebruik van vergiftigd lokaas, staan zware straffen die kunnen oplopen tot 2 jaar gevangenisstraf en/of een geldboete tot 250.000 euro. Dat sluit bijkomende sectorspecifieke maatregelen niet uit. Bezitters van verboden of vervallen producten waarvan de inlevertermijn is verstreken, hebben er dus alle belang bij om alsnog zelf de stap tot inlevering te zetten.

4.      Het Agentschap voor Natuur en Bos voorziet op zijn website een centraal contactpunt voor meldingen van incidenten, staat in voor de opvolging van de meldingen en desgevallend de dispatching van de meldingen naar de bevoegde autoriteit voor verdere behandeling.

5.     In het handhavingsplan 2017-2019 van het Agentschap Natuur en Bos wordt het aanpakken van verboden middelen en methoden bij het bestrijden van bestrijdbare soorten, als één van de topprioriteiten opgenomen.

6.       De ondertekenende verenigingen wijzen hun leden op de geldende wettelijke bepalingen. Men engageert zich om al het mogelijke te doen om een einde te stellen aan onaanvaardbare illegale praktijken van enkelingen die daarmee potentieel een hele sector of vereniging in diskrediet kunnen

brengen. Concreet worden onder meer volgende acties ondernomen door de verenigingen naar hun leden toe:

- communicatie naar de leden over de problematiek van het gebruik van vergiftigd lokaas via website, ledenblad of nieuwsbrief;

- aandacht voor de problematiek van het gebruik van vergiftigd lokaas op vergaderingen of bijeenkomsten;

- desgevallend communiceren/sensibiliseren naar het brede publiek.

Ondergetekenden en de organisaties die zij vertegenwoordigen, onderschrijven de doelstelling, het uitgangspunt en het engagement.

Mevr. Joke Schauvliege

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Dhr. Ben Weyts

Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

 

Dhr. Ruben Van Gucht

Journalist

 Dhr. Rudi Van Decraen

Voorzitter Hubertus Vereniging Vlaanderen

 Dhr. Jurgen Tack

Algemeen Directeur Landelijk Vlaanderen

 Dhr. Frederik Thoelen

Algemeen Directeur Vogelbescherming Vlaanderen

 Dhr. Christian Stivigny

Directeur Landelijke Gilden

Dhr. Willy Tieleman

Voorzitter Aviornis International

Vice-voorzitter Nationale Raad voor Dierenkwekers en  Liefhebbers

Dhr. Gino Welvaert

Voorzitter Algemene Vinkeniersbond

Dhr. Luc Coppens

Voorzitter Vinkeniers Midden-België

 Dhr. Ludo Pinceel

Voorzitter World Pheasant Association Benelux

 Dhr. Emmanuel Tack

Voorzitter Belgische Vereniging van Parkieten- en Papegaaienliefhebbers

 Dhr. Arnold Jacques

Directeur Vlaamse Fokkerijcommissie Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus

foto kabinet gif.JPG
Posted on December 20, 2017 .