Europees niveau

De verschillende  soorten Europese wetgevingen:

a) De Verordening:

Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

De verordening is rechtstreeks van toepassing, wat betekent dat zij rechtstreeks recht schept dat in alle EU-lidstaten dezelfde kracht heeft als het nationale recht, zonder dat nationale instanties daarvoor iets hoeven te doen.

Een lidstaat van de EU, nadat een verordening is uitgevaardigd, de bevoegdheid verliest bindende voorschriften uit te vaardigen over het rechtsgebied waarop de verordening betrekking heeft.

b) De Richtlijnen

Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen. De Europese wetgever gebruikt richtlijnen om verschillende nationale rechtsordes op elkaar af te stemmen.  Richtlijnen verplichten lidstaten om hun wetgeving aan te passen zodat zij eenzelfde welbepaald eindresultaat beogen, maar laten de keuze van de methode over aan elke lidstaat.

c) De Beschikkingen (nu Het Besluit)

Een besluit is verbindend in al zijn onderdelen. Indien de adressaten worden vermeld, is het alleen voor hen verbindend.

Een besluit wordt genomen door de Raad van de Europese Unie, al dan niet samen met het Europees Parlement, of door de Europese Commissie. Zij is een gerichte toepassing van een algemene regel waarmee wordt beslist over een rechtssubject of een groep rechtssubjecten.

De instellingen kunnen bij een besluit van een lidstaat of een Europees burger eisen dat die iets doet of niet doet, of hem rechten toekennen of verplichtingen opleggen.

 

Verordening (EG) nr. 338/97 van 09 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer vormt de basis van deze Europese CITES. ---lees hier.

Verordening (EG) nr. 865/2006 van 04 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen vanverordening (EG) nr. 338/97 --- lees hier.

richtlijn 2009/147/EG van het europees parlement en de raad van 30 november 2009 inzake van het behoud van de vogelstand

- Verordening nr 1143/2014 van 22 oktober 2014  Preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten... lees hier.

Lees hier korte samenvattingen.

 -  Verordeningnr1320/2014  VAN DE COMMISSIE van 1 december 2014  tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild
levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer ---- lees hier.

- VERORDENING (EU) 2015/56 VAN DE COMMISSIE van 15 januari 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 865/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 338/97 van de Raad, wat de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten betreft ---lees hier