Privacy

Aviornis International vzw hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Indien aan de gebruikers persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat:

* de persoonlijke gegevens worden ingezameld en verwerkt om de door de gebruiker gevraagde informatie of diensten te verstrekken

* de persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden

* de gebruikers steeds toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens en deze op juistheid kunnen controleren en onjuistheden kunnen doen verbeteren

* Aviornis international vzw verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik gemaakt wordt door derden van de gegevens.