Algemeen reglement voor ruilbeurzen.

1.       De ruilbeurs is toegankelijk voor iedereen.

2.       Het te ruil aanbieden van vogels is voorbehouden aan liefhebbers-leden van de vereniging Aviornis , in het bezit van een kweek/stamnummer .  Enkel en alleen particulieren mogen dieren aanbieden.  ( Handelaars mogen geen dieren aanbieden. )

3.       Alle dieren dienen geringd te zijn met een passende reglementaire voetring ( zie ringmatenlijst aviornis ). Niet geringde dieren zullen geweigerd worden.

4.       Alleen de wildvormen van de vogelsoorten, vermeld in het tijdschrift en op de website, mogen aangeboden worden. Gekwetste of  zieke dieren en kleurmutaties , kruisingen en gedomesticeerde soorten  zullen geweigerd worden.

5.       Vogelsoorten die vallen onder bepaalde wetgevingen moeten voorzien zijn van de vereiste documenten ( bv cites ) .

6.       Indien er sanitaire verplichtingen van kracht zijn moet iedere deelnemer de wettelijke verplichtingen naleven. Desgevallend zal de inrichtende kern  de nodige instructies verschaffen. Een bewijs van inenting tegen pseudo-vogelpest ( newcastle disease )  is verplicht voor te leggen voor de vogelsoorten waarvoor dit van toepassing is.                        ( watervogels , waadvogels en steltlopers moeten niet geënt worden, van de duiven moet enkel de rotsduif geënt worden ).

7.       De aangeboden parketten/volières /kooien  mogen niet gedeeld worden of verder doorgegeven aan andere liefhebbers.

8.       De parketten/volières/kooien mogen niet overbevolkt worden. Het voorlopig “plaatsen” van nog te ruilen dieren in kisten, bakken of dozen e.d. is niet toegestaan.

9.       Het organiseren van een verkoopstand buiten de voorziene beurslocatie is verboden.

10.   Elke deelnemer registreert de verhandelde dieren in een register dat hij zelf bijhoudt. Dit register bestaat uit dubbele bladen waarop vermeld staat: datum, plaats van verzameling, naam,  adres en handtekening  van de verkoper en koper,  aantal en soorten van de verhandelde dieren. De dieren worden vervoerd onder dekking van het origineel uit het register. De verkoper laat het dubbel in het register en moet dit gedurende minstens 6 maanden bewaren. De registers zijn te verkrijgen bij de inrichtende afdeling tegen kostprijs. Het register mag voor meerdere ruilbeurzen gebruikt worden.

11.   Eenieder wordt geacht de grootst mogelijke aandacht te besteden aan het welzijn van de dieren tijdens het transport naar en van de locatie en gedurende de beurs.

12.   Noch Aviornis International noch de inrichtende regionale kern kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, ziekte, sterfte of diefstal van dieren.

13.   Door deel te nemen aan de ruilbeurs verklaren de deelnemers zich akkoord met het reglement en ontlasten zo de inrichters van iedere verantwoordelijkheid.

14.   In alle gevallen, niet voorzien in het reglement, beslist het inrichtend bestuur.