Verslagen

 Werkjaar 2017

We hebben DNA ronde 10 gestart en afgewerkt 28 stalen, 25 goed bevonden, mensen ingelicht en de certificaten van de deelnemende dieren aan de liefhebbers bezorgd.

Verkoop TR-ringen in 2017: satyr 169st, temminck 121st, cabot 93st

Ronde 11 opgestart en bijna afgewerkt , 50 stalen binnen gestuurd.

Er hebben 2 vergaderingen plaatsgevonden één in het Gildehuis te Duffel

De bestellijst is grotendeels voldaan voor Satyr en Temminck, vraag naar Cabot is niet ingevuld kunnen worden: er werdengeen jongen aangeboden om via de werkgroep te verkopen. De verkopen via de werkgroep hebben wel een langere doorlooptijd.

Er zijn momenteel geen andere activiteiten gepland voor 2018. Wij waarborgen wel een continuïteit van onze doelstellingen.

Beslissingen werkgroep:

De werkgroep prefereert gebruik ringmaat 13 voor Temminck en Cabot omdat 14 aan de grote kant is, zeker voor de hennen.

Voor elke TR-ring of certificaat van gestorven fazanten dat wordt terug gestuurd naar de stamboekhouder ontvangt de liefhebber bij de volgende bestelling een ring gratis. Geen herbruik van TR-ringen

Werkjaar 2015

 Het afgelopen jaar zat weer vol activiteiten om enerzijds onze inzichten te verbeteren en de populatie soort zuivere dieren te versterken. DNA ronde 7 was op een mum van tijd volzet en is dan eind 2014 begin 2015 ingediend bij Biogenomics, de resultaten zijn besproken in mei en daarna medegedeeld. De resultaten waren zoals de tot dan toe gekende statistieken van vorige onderzochte stalen. Met name de satyr had weer een score van bijna 35% niet zuivere dieren, de temminck had 1 niet zuivere en bij de cabot waren er 3 onzuivere dieren op 16 wat veel is voor deze populatie.  

Nu is het wachten op de  resultaten vanronde 8 met 56 stalen. Voor ronde 9 zijn er op dit ogenblik (begin december) 23 plaatsen voor deelnemende stalen aangevraagd.                                                                         

Onze nakweekdieren hebben ook al jongen voortgebracht. We hebben voor dit jaar 14 TRC (cabot), 69 TRS (satyr) & 96 TRT (temminck) ringen mogen leveren, dit is een niet al te best resultaat voor de satyr & de cabot in vergelijk met vorig jaar. Jammer genoeg hebben we nog altijd een deel liefhebbers met gekeurde kweekkoppels niet over de streep gekregen om mee te werken. De jongen van deze vogels zijn onherroepelijk verloren voor het project, aangezien de eigenaar of nieuwe eigenaar niet kan aantonen dat zijn koppel soortzuiver is.

Het georganiseerde vraag en aanbod door de focusgroep heeft 31 satyren & 13 temmincken geplaatst
                                      Satyr: respectievelijk 16 hanen en 15 hennen
                                      Temminck: respectievelijk 7 hanen & 8 hennen.
                                      Uit het buitenland is er voor zover ik weet geen versterking gekomen.

Activiteiten focusgroep: 12 – 13 & 14 maart studiedagen in het museum van Tring Groot Britannië.
                                       Op de vergadering in West-Vlaanderen in maart heeft Paulo een voordracht                                         
                                       gegeven.
                                       Op zaterdag 29 augustus heeft Paulo onze werkgroep voorgesteld met de        
                                       bijhorende voordracht aan APWS (American Pheasant and Waterfowl Society).
                                       De mensen van APWS hebben tijdens hun verblijf hier een heel parcours afgelegd                             
                                       en dit dankzij de goede organisatie van Willy & Eugène De Witte.
                                       De Laatste vergadering dit jaar ging door op 18.12.2015.

Werkjaar 2014

 Voor onze kwekers lijkt het of we dit jaar niet zo veel hebben verwezenlijkt. Het was vooral ronde 6 die maar niet gevuld raakte, zodat we hem pas in augustus 2014 konden bezorgen aan de Biogenomics voor analyse. Begin oktober hadden we reeds ons eerste verslag met resultaten. Ronde 7is tot onze verbazing in een mum van tijd ingevuld geraakt. In het kader van vraag en aanbod hebben we enkele kwekers kunnen verder helpen. De dieren geboren uit goedgekeurde koppels inronde 6worden allemaal aanvaardt mits ze vergezeld worden van een correct ingevuld stamboombriefje. Deze werkwijze willen we toepassen omdat deze dieren niet meer kunnen geringd worden met TRring en zo verloren gaan voor het project. Dit wil zeggen: luik A blijft ten allen tijde bij de vogel,  hoeveel deze ook mag verwisselen van eigenaar en luik B word aan Paulo bezorgd met vermelding van het adres, geslacht en geboortedatum van denieuwe eigenaar. Wel en dit vragen we ook voor alle dieren verhandelt met TR ringen, steeds de verandering van huisvestingsplaatsmelden. We hebben de vraag ontvangen van Amerikaanse zoo’s om te kunnen meewerken, dit verheugde ons natuurlijk.

Een woordje uitleg bij de DNA analyse in de praktijk: Ludo verzamelt 48 stalen, waarom juist 48 stalen. Dit is de maximum te analyseren stalen in een keer. Als we daar van afwijken zal de deelnameprijs verdubbelen en dit is zeker niet de bedoeling. Als we dus het eerste staal ontvangen hebben en de laatste stalen laten op zich wachten…., dat is dus de reden waarom onze deelnemers zo laat hun uitslag kennen. Wat we zeker in onsachterhoofd moeten houden is het feit dat een universiteit die zulke onderzoeken doet en kan doen (knowhow) op ons niet kan bestaan en dat de hoofdopdrachtgevers en gerechtelijke onderzoeken voorrang hebben op ons. Er zijndestijds enkele universiteiten aangesproken met als gevolg dat er enkele gewoon ons hebben doorverwezen omdat ze niet over voldoendekennis beschikten om deze onderzoeken tot een goed eind te kunnen brengen.

Onze nakweekdieren hebben ook al jongen voortgebracht. We hebben voor dit jaar in deBenelux 43 TRC, 71 TRS & 79 TRT ringen verkocht, dit is een barometer voor het kweekjaar. Jammer genoeg hebben heel wat liefhebbers met gekeurde kweekkoppels geen gebruik gemaakt van Tr ringen voor hun nakweek. Deze vogels zijn onherroepelijk verloren voor het project, aangezien de eigenaar niet kan aantonen dat zijn dier soortzuiver is.

Onze werkgroep heeft op de show in Meise een koppel temmincks tentoongesteld, we zijn ook van zin een stand te zetten op “beestjes en baasjes” (Pasen) in Gent. Daar kunnen we geen kweekdieren plaatsen maar dit probleemzal opgelost worden. Op de show van de korhaan zullen we ook aanwezig zijn. Met alle geteste dieren hebben we nu 74 zuivere cabots , 92 satyrs & 63 temmincks.
We hebben ook gezien dat er bij de cabot de meeste genetische diversiteit zit.

Werkjaar 2013

 Voor onze kwekers lijkt het of we dit jaar hebben stilgezeten, niets is minder waar. Wij hebben 2 DNA ronde 3 en 4 afgewerkt en ronde 5 voorbereid. Ondertussenis de uitslag van ronde 5 gekend (een beetje vroeger dan verwacht).  Deze zullen we waarschijnlijk begin 2014 afwerken. Wat het beheer van onze populatie betreft hebben we nu alle bestuursleden voorzien van dieren, ook andere mensen hebben dieren ontvangen. Ons kweekbestand is stilaan aan het groeien, op deze manier komt ons vooropgesteld doel een beetje korter. Er is veel interesse uit de ons omringende landen, van Portugal tot Tsjetsjenië. Er zijn momenteel al koppels gevormd van nakweek. In 2013 is Paulo ook gestart met ZooEasy het beheerprogramma om onze populatie beter te beheren. Dit programma maakt koppel voorstellen in functie van de verwantschap. Momenteel gaan we alle medewerkers in kaart brengen.  We willen ons ledenbestand uitbreiden met succesvolle kwekers van tragopanen in binnen en buitenland. Het is ook mogelijk alle dieren die soort zuiver zijn te laten regulariseren, dit is slecht een eenmalige actie (info bij Paulo). Hieronder verstaan we soort zuivere dieren van 2011 en voor kwekers die het ringsysteem niet kenden (medewerkers uit andere verbonden AOB BOF) . We hebben alle voorgedane problemen besproken en een corrigerende actie opgesteld om ze zo te kunnen verhelpen en beter nog voorkomen in de toekomst.  Wat betreft de onzekere fase 6 van ons DNA onderzoek hebben we tot nu toe 16 deelnemende dieren.

We bekeken ook of het mogelijk was om Foto’s te publiceren zoal voor 5000.

We hebben uit onze 5 DNA rondes  66 zuivere cabots , 79 satyrs & 52 temmincks.
We hebben ook gezien dat er bij de cabot de meeste genetische diversiteit zit.

 

Dna 3 de fase

De nieuwe offerte is binnen, helaas is er een prijsverhoging.

De reden hiervan is dat er een belangrijke bijkomende analyse moet gemaakt worden om hybridisatie te kunnen detecteren.

de eerste fase werd een analyse gemaakt van het mitochondriaal DNA (cytochrome b) en van het nucleair DNA (microsatellite DNA)

De gegevens van het nucleair DNA van de eerste fase werden alleen verwerkt met het programma Structure

Na evaluatie van de tweede fase, met enkele bedenkingen, heeft men een bijkomende tweede programma NewHybrids,gebruikt .

Nu blijkt dat er enkele vogels uit de eerste fase die eerst OK waren, toch hybriden zijn.

Het is absoluut nodig om deze extra analyse uit te voeren op iedere vogel om een juist en correct beeld te krijgen van de soortzuiverheid van onze vogels.

Met deze bijkomende analyse is ook het prijskaartje gestegen, namelijk  naar 70 euro  per vogel

Het “Tragopan DNA Poject”: een update juni 2012

De resultaten van de tweede fase van ons DNA-project zijn ondertussen bekend en grotendeels geanalyseerd. Op 18 mei zal er aan de universiteit te Leuven bij BioGenomics nog een laatste bespreking plaatsvinden om de eindconclusies vast te leggen. Zoals in de vorige al vermeld werd beschikken we nu dank zij deze twee onderzoeksfasen over een unieke reeks gegevens, meer bepaald van 115 verschillende individuen. De 12 onderzochte Blyth-tragopanen bleken allen tot één enkele bloedlijn te behoren, wat overeenkomt met de feiten: de hele populatie die afkomstig is van de in 1983 uit Nagaland geïmporteerde dieren stamt af van één hen. Deze populatie, die al gauw verspreid raakte over Europa en de Nieuwe Wereld (Canada en USA), telde op het einde van vorige eeuw bijna 100 dieren. Jammer genoeg ging het daarna snel bergaf met deze soort. Vooral de gevolgen van inteelt lieten zich in de latere generaties gelden en op dit ogenblik zijn er nog slechts enkele dieren over op één locatie in Nederland en in San Diego Zoo. De toekomst van de Blyth in beschermd milieu schijnt dus alles behalve rooskleurig te zijn.

Gelukkig gaat het met de andere drie soorten die courant gehouden worden heel wat beter. Zowel van Cabot-, Temminck- als van Satyrtragopaan vinden we voldoende vogels terug in beschermd milieu en er wordt ook behoorlijk mee gefokt. Heel wat liefhebbers passe zelfs met succes natuurbroed toe.

Wat de soortzuiverheid van onze populaties betreft bestaan er echter al jarenlang vragen en ons DNA-project moet daar dus klaarheid in brengen. Dit is wel niet zo eenvoudig als aanvankelijk werd gedacht, omdat het hier blijkbaar om soorten gaat die evolutionair gezien nog vrij “jong” zijn. Dat heeft als gevolg dat er van nature nog een, zij het beperkte, genetische overlapping kan bestaan. Daardoor is het mogelijk dat bepaalde historische kruisingen, met een zeer geringe impact op het genoom, aan de aandacht kunnen ontsnappen. Anderzijds laat het grotere aantal stalen dat nu onderzocht is (103 van deze 3 soorten) toe met speciale analyseprogramma’s te werken die kruisingen met grote zekerheid kunnen ontmaskeren.

Voor de Cabot-tragopaan blijkt de situatie globaal positief te zijn. Op een enkel twijfelgeval na, is de onderzochte populatie soortzuiver.

Jammer genoeg is dit niet het geval voor de twee andere soorten: zowel bij de onderzochte Satyr’s als Temminck’s bleken onderlinge kruisingen aanwezig. Van de 41 onderzochte Satyr-stalen bleken er minstens 11 niet soortzuiver; van de 30 Temminck’s waren dat er 7. Dat betekent dat ongeveer een kwart van de vogels een kruising achter de rug heeft. Dit kan uiteraard verschillende generaties geleden gebeurd zijn, zodat de liefhebbers zelf hiervoor geen verantwoordelijkheid hoeven te dragen. Het is anderzijds wel vervelend, aangezien deze dieren en hun nakomelingen voor een kweekproject waardeloos zijn.

Het zou zeker interessant zijn nog meer dieren te laten onderzoeken, zodat we genoeg variatie hebben binnen de groep vogels die de proef hebben doorstaan, wat het samenstellen van geschikte, zo onverwant mogelijke kweekkoppels mogelijk zou moeten maken.

Dit verhaal wordt dus zeker nog vervolgd.

De eerste fase van het DNA project is afgerond; 1 november 2011

De eerste fase van het Tragopan DNA-project is succesvol afgerond. De resultaten van de onderzochte stalen werden inmiddels aan de verschillende inzenders medegedeeld. Tijdens de startvergadering van de kersverse focusgroep Tragopanen die op 9 september te Duffel gehouden werd, zijn de resultaten uitgebreid besproken. Dank zij het onderzoek weten we nu niet alleen welke dieren soortzuiver zijn, maar hebben we ook een idee in hoeverre ze met elkaar verwant zijn. Dat moet ons toelaten met een register te starten voor de drie onderzochte soorten. Paulo Raeymaekers zal de populaties beheren met behulp van het programma Zoo Easy, dat voor deze gelegenheid door de producent zal worden aangepast. Om van een zo breed mogelijke basis te vertrekken, werd besloten ook de overige nog niet onderzochte stalen voor verdere analyse in te zenden. Omdat een aantal van een 50-tal stalen financieel het meest interessant is,bestaat er dus nog een kans voor liefhebbers die hun vogels alsnog willen laten onderzoeken. Hiervoor zal wel een vergoeding van 50 € per dier gevraagd worden.  

Nieuws van het DNA-project 1 maart 2011

Het DNA-project rond de Tragopanen gaat normaal verder. Van de geïnteresseerde liefhebbers namen er 12 veerstalen van hun dieren en bezorgden die aan de coördinator samen met de gegevens omtrent de herkomst van de dieren. In 't totaal kwamen er meer dan 80 stalen binnen. Na heel wat puzzelwerk kregen we een zicht op de belangrijkste afstammingslijnen van de drie soorten (Temminck, Satyr en Cabot). Op die manier konden de vogels geselecteerd worden die in het onderzoek betrokken worden. Ondertussen zijn alle 50 stalen bij BioGenomics aan de Kuleuven bezorgd. Het is zo dat er van iedereen die stalen inleverde ook dieren zijn uitgekozen, zodat alle medewerkers bij het onderzoeksproject betrokken zijn.

Er zijn alvast een aantal interessante punten naar voren gekomen:

Veren met een dikke schacht (vleugel- of staartpennen) lenen zich beter tot DNA¬extractie dan gewone veertjes, zoals die wel voor geslachtsbepaling gebruikt worden.

Er zijn bij de Phasianidae 160 micro-sattelietmerkers beschreven, waarvan er 26 in aanmerking komen omdat ze bij de drie soorten tragopanen zouden moeten werken. Deze werden alle uitgetest op uit de ingeleverde stalen geëxtraheerd DNA. 15 daarvan gaven een goed resultaat en zullen verder gebruikt worden op alle stalen.

De mitochondriale merker werd getest op zes stalen (twee van elke soort) en gaf een zeer goed resultaat. Het bekomen fragment werd positief geïdentificeerd als cytochroom b en bij een vergelijking met de gepubliceerde sequenties op Genbank werden de drie soorten (cabot, satyr en temminck) teruggevonden.

Binnen enkele maanden hopen we een duidelijk zicht te krijgen op tenminste een deel van de populaties in beschermd milieu.

 De start van het project

Het Tragopan DNA-project is een feit!

Het is algemeen aanvaard dat er een probleem van soortzuiverheid is bij de verschillende soorten tragopanen.

Een interessant artikel in het Aviornis-tijdschrift van de hand van Frank Grosemans bracht de bal aan het rollen. Ook de tragopan-quiz die onze secretaris vorige fazantendag in Kerkrade organiseerde bewijst dat weinig fazantenliefhebbers in staat zijn om, alleen voortgaande op uitwendige kenmerken, de verschillende soorten te herkennen.

Vooral de hennen bezorgden zelfs de grootste specialisten hoofdbrekens. Alleen een DNA-onderzoek zou hier zekerheid kunnen bieden.

 Aviornis International vzw en WPA-Benelux beslisten tot de oprichting van een werkgroep tragopanen, die in navolging van wat de werkgroep kraagfazanten heeft gedaan, zou proberen een populatie op te bouwen, vertrekkende van onbetwisbaar zuivere dieren.

Er werd contact opgenomen met BioGenomics, dat is een onderzoeksgroep van het laboratorium voor biodiversiteit en systematiek der dieren van de KULeuven. Deze mensen waren bereid het onderzoek op zich te nemen en Aviornis is bereid gevonden de kosten te dragen. De bijdrage van WPA zal er vooral in bestaan om, gebruik makende van de internationale relaties (ondermeer in China) ervoor te zorgen dat er een betrouwbare standaard opgesteld kan worden aan de hand van stalen afkomstig van gegarandeerd zuivere dieren. Het project gaat dit najaar van start. We houden u op de hoogte.

Ook deze werkgroep heeft nog nood aan medewerkers